Kamu Personeli İş ilanı

Selçuk Üniversitesi 6 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Haber

Selçuk Üniversitesi 6 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 6 Sözleşmeli (4/B) Personel Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 (Altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi 6 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

UNVAN
KODU
UNVAN
ÖĞRENİM DURUMU
ADET
ARANAN NİTELİKLER

01
Hemşire
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1 *2018 KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri almak.

02
Hemşire
Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
1 *En az 2 yıl Ameliyathanede Hemşire olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek. *İleri derece Laparoskopik Cerrahi ameliyatlarına hemşire olarak katılmış olmak ve belgelendirmek.

03
Hemşire
Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
1 *İlk yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. *Tricell PRP-CGF konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek. *Bir yüksek öğrenim kurumu sağlık kuruluşunda en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

04 Sağlık Teknikeri (Anestezi)

Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak 1 *En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek. *İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi’ne sahip olmak ve belgelendirmek. *Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

05 Sağlık Teknikeri (Anestezi)

Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak 1 *En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek. *Pediatrik Kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarında ve Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatlarında Anestezi Teknikeri olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek. *Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

06 Eczacı

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak. 1

NOT:

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 . bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Selçuk Üniversitesi 6 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,

Başvuracak adayların durumunun;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 1 (bir) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı unvanı için, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımak.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (16/09/2019- 30/09/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00))

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)

Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz edilecektir.)

Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)

Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)

Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.

Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması halinde başvuru kabul edilecektir.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not:

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Selçuk Üniversitesi 6 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir