Haber

Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (Otuzsekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVAN KODU| UNVANI | ÖĞRENİM DURUMU | ADET | ARANAN NİTELİKLER

01
Hemşire
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
25

02
Hemşire
Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1
*İlk yardımcı belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu (İLYAD) Katılım Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

Sağlık seminerleri Programı kapsamında Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği ve Ameliyathane Hemşireliği, başarı sertifikalarına sahip olmak ve belgelendirmek.

03
Hemşire
Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
1
*Sağlık seminerleri programı kapsamında Yenidoğan Yoğun Bakım hemşireliği ve Pediatri hemşireliği başarı sertifikalarına sahip olmak ve belgelendirmek.
*Bağımlılıkla mücadele eğitimine katılmış olmak ve belgelendirmek.

04 Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)

Orta Öğretim Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1

05 Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)
Orta Öğretim Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1
*En az 8 yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*İlk Yardım eğitmeni Yetki Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

06
Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)
Orta Öğretim Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1
*En az 5 yıl mesleki deneyime sahip olup,Hastanelerin Mavi Kod ekibinde en az 5 yıl görevlendirilmiş olmak ve belgelendirmek.
*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi (ÇİLYAD) , Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu , Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) eğitimlerine katılmış olmak ve belgelendirmek.

07
Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti)
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1

08 Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)

Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1
*Yaşlı sağlığı ve Evde hasta bakımı sertifikasına , Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına ve sağlık psikolojisi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

09 Sağlık Teknikeri (Diyaliz)
Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1

10 Sağlık Teknikeri (Paramedik)
Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1

11 Sağlık Teknikeri (Anestezi)
Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1
*En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

Hastanelerin ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak Yetişkin ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi, Beyin Pili (Derin Beyin Stimülasyonu) ,Kafa Tabanı Cerrahisi ve Beyin Tümörü ameliyatlarına katılmış olmak ve belgelendirmek.
*İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine ve Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

12 Sağlık Teknikeri (Anestezi)
Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1
*En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi Katılım Belgesine , Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) Katılım Belgesine , İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine, Derin Beyin Stimulasyonu kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

13 Röntgen Teknisyeni

Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1
*Kardiyak MR,Fonksiyonel MR, Bos Görüntüleme, MR spektroskopi, Perfüzyon MR, Fetal mr, MR Defakografi-Enterografi, Meme MR , Multiparametrik prostat MR uygulamalarında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
*En az 3 yıl 3. Basamak kamu hastanelerinin MR ünitesinde çalışmış ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

14 Fizyoterapist
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
1
*Manuel terapi üst esktremite eğitimi, İleri düzey ortapedik manuel terapi eğitimi, Pediatrik manuel terapi eğitimi, Spastik çocuklarda siplitleme tekniği eğitimi ve Yutkunma güçlüğü eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR

 1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 3. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak barkodlu mezuniyet belgesi)
 4. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
 5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
 6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
 7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

III. BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 27.04.2020 (saat 08:00’den) – 11.05.2020 (saat: 17:00 ‘a kadar)
Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir