Kamu Personeli İş ilanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı Alacak

Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı Alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı Kadrolar

SIRA NOBÖLÜMÜKADRO SAYISISINIFIUNVANIDERECESİ
1Bilgisayar Mühendisliği6GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
2Çevre Mühendisliği1GİHSanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.7-8-2009
3Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
4GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
4Endüstri Mühendisliği6GİHSanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.7-8-2009
5Harita Mühendisliği1GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
6İnşaat Mühendisliği2GİHSanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.7-8-2009
7Kimya Mühendisliği2GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
8Makine Mühendisliği5GİHSanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.7-8-2009
9Otomotiv Mühendisliği1GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
10Hukuk4GİHSanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.7-8-2009
11İktisat3GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
12İşletme2GİHSanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.7-8-2009
13Kamu Yönetimi1GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
14Maliye1GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
15Uluslararası İlişkiler4GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
16İstatistik2GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
17Matematik1GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
18Şehir ve Bölge Planlama2GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
19Mimarlık2GİHSanayi ve Teknoloji
Uzman Yrd.
7-8-2009
TOPLAM50

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

a) Mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,
b) Hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4,
c) İktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14,
ç) İşletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24,
d) Kamu yönetimi bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P29,
e) Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P19,
f) Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34,
g) İstatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12, puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,4) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.
2) Başvurular Bakanlık internet sitesinde (basvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3) Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihi; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) ila edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Sınav konuları;

a) İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, KalkınmaBüyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.

b) Hukuk grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

c) Mühendislik grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.

ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik ve istatistik grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;
a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar,

Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No: 154
06510 Çankaya-ANKARA
E-posta : [email protected]
Telefon : 0312 201 57 42

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir