İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 67 Memur Alacak

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 67 Memur Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 67 Memur Alacak

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Memur Alım İlanı

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

S.N-Kadro Unvanı-Sınıfı-Kadro Derecesi-Adedi-Niteliği-Cinsiyeti-KPSS Türü-KPSS Taban Puanı

1 Mühendis TH 8 1
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

2 Mühendis TH 8 2
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

3 Mühendis TH 8 3
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

4 Mühendis TH 8 1
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

5 Mühendis TH 8 3
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

Kadın/Erkek P3 70

6 Mühendis TH 8 5
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

7 Mühendis TH 8 5
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

8 Mimar TH 8 1

Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

9 Kimyager TH 8 2
Fakültelerin Kimya Lisans programlarından mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

10 Tekniker TH 8 6

Meslek Yüksekokullarının Makine Ön Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P93 70

11 Tekniker TH 9 1
Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Ön Lisan programından mezun olmak
Kadın/Erkek P93 70

12 Tekniker TH 9 1
Meslek Yüksekokullarının Çevre veya Çevre Sağlığı Ön Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P93 70

13 Tekniker TH 9 10
Meslek Yüksekokullarının İnşaat Teknikerliği veya İnşaat Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P93 70

14 Tekniker TH 9 8
Meslek Yüksekokullarının Harita Teknikerliği veya Harita ve Kadastro Ön Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P93 70

15 Tekniker TH 9 3
Meslek Yüksekokullarının Elektrik Ön Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P93 70

16 Tekniker TH 9 2
Meslek Yüksekokullarının Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği veya Elektronik Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olmak
Kadın/Erkek P93 70

17 Tahsildar GİH 9 – 10 -11 11
Fakültelerin İktisat, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe Bilgi Sistemleri Lisans programlarının birinden mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

18 Avukat AH 7 2
Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak
Kadın/Erkek P3 70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir,
a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

4 – BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
a)Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06.04.2020 tarihinden 17.04.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

Elektronik ortamda, Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresine, -Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4 Atakum / Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz
sorumlu olmayacaktır.)
b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Genel Müdürlüğümüz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 20.04.2020 Pazartesi günü Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.saski.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

6 – SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Küçük Toplantı Salonunda (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4 Atakum / SAMSUN); memur alımı için 27/04/2020- 08/05/2020 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
● Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7 – SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; idaremiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve idaremiz internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri idarenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin idaremizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 67 Memur Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir