İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İlan tarihi: 24 Ekim 2019 Son başvuru tarihi: 7 Kasım 2019

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 26 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18-40 yaş arasında olmak, (41 yaşından gün almamış olmak)
3- Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak,
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
E) Başvuran adaylarda, Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
F) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru yapmak isteyen adayların; www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.

 1. Başvuru Talep Formu (www.sbu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
 2. 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 4. İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 6. İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü
 7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 9. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar.
 10. Fotoğraf (2 Adet)
 11. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 12. Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.sbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İrtibat : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Adres : Hamidiye (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul
Tel : +90 216 418 96 16 (1409)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Kadroları

Personel Ünvanı Adedi Aranın Nitelikler Görev Yeri KPSS Puan Türü

Mühendis
Başvuru No: 1 1 Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Ankara KPSS P3

Mühendis
Başvuru No: 2 1 Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak. İstanbul KPSS P3

Mimar
Başvuru No: 3 1 Mimarlık lisans programından mezun olmak. Ankara KPSS P3

Mühendis
Başvuru No: 4 1
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programından mezun olmak, Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Test, Kontrol ve Kalibrasyon Elektro Cerrahi Sistemleri ve Solunum Sistemleri Sertifikalarına sahip olmak, Yükseköğretim Kurumunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. Ankara KPSS P3

Tekniker

Başvuru No: 5 1
İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programından mezun olmak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi, acil durum yönetimi eğitimi almış olmak ve belgelemek, Eğitimcinin Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, Mezuniyet sonrası alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve belgelemek, İstanbul KPSS P93

Tekniker
Başvuru No: 6 1
Otomotiv Öğretmenliği lisans programından mezun olmak, MEB onaylı Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında ustalık belgesine sahip olmak, Psikoteknik Belgesine sahip olmak, Yükseköğretim Kurumunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. İstanbul KPSS P3

Tekniker
Başvuru No: 7 1 Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak, İstanbul KPSS P93

Teknisyen
Başvuru No: 8 1
İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemler, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği önlisans programlarının mezun olmak. İstanbul KPSS P93

Teknisyen
Başvuru No: 9 1 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve dallarından mezun olmak İstanbul KPSS P94

Teknisyen
Başvuru No: 10 1 İnşaat Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. İstanbul KPSS P93

Büro Personeli

Başvuru No: 11 1
Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak, Ağ (Network) Yönetimi ve Web Programcılığı Sertifikasına sahip olmak, Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Sistem Yönetimi Yeterlilik Sertifikasına sahip olmak, Yükseköğretim Kurumunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. İstanbul KPSS P3

Büro Personeli
Başvuru No: 12 1
İşletme lisans programından mezun olmak, Bilgisayar Programcılığı Sertifikasına sahip olmak ve en az 3 (üç) programlama dilini bildiğini belgelemek, Yükseköğretim Kurumunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek. İstanbul KPSS P3

Büro Personeli
Başvuru No: 13 1 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programından mezun olmak, Veri Yönetimi ve Raporlama Sertifikasına sahip olmak, İstanbul KPSS P93

Büro Personeli
Başvuru No: 14 1 Herhangi bir lisans programından mezunu olmak. İstanbul KPSS P3

Büro Personeli

Başvuru No: 15 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) puan almış olmak. Ankara KPSS P3

Büro Personeli
Başvuru No: 16 1 Biyoloji lisans programından mezunu olmak, yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almış olmak. İstanbul KPSS P3

Büro Personeli
Başvuru No: 17 1
İşletme lisans programından mezun olmak, A1 seviyesinde yabancı dil (Arapça) bildiğini belgelemek, Uluslararası Öğrenci Koçluğu Sertifikasına sahip olmak, İleri Excel Eğitim Sertifikasına sahip olmak, Yetişkin Bilgisayar Okur Yazarlığı Belgesine sahip olmak. İstanbul KPSS P3

Büro Personeli
Başvuru No: 18 1
İşletme lisans programından mezun olmak, en az B seviyesinde yabancı dil (İngilizce) bildiğini belgelemek, Diksiyon Eğitimi almış olmak ve belgelemek, Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak, En az 5 (beş) yıl veri giriş elamanı olarak çalışmış olmak ve belgelemek. İstanbul KPSS P3

Büro Personeli
Başvuru No: 19 1 Görsel İletişim Tasarımı lisans programından mezun olmak, Dijital Okur Yazarlık Sertifikasına, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Sertifikasına sahip olmak. İstanbul KPSS P3

Büro Personeli
Başvuru No: 20 1
İşletme lisans programından mezun olmak, İleri Düzeyde Fotoğrafçılık Sertifikasına, Grafik Tasarım Sertifikasına, İHA Pilotluğu Sertifikasına sahip olmak, Yükseköğretim Kurumunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek, İstanbul KPSS P3

Destek Personeli (Şoför)

Başvuru No: 21
1
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. D Sınıfı Sürücü Belgesine son başvuru tarihi itibariyle 10 (on) yıldan fazla süredir sahip olmak. Psikoteknik belgesine sahip olmak. Ankara KPSS P94

Destek Personeli (Şoför)
Başvuru No: 22
1 En az önlisans programı mezunu olmak, E Sınıfı Sürücü Belgesine en az 5 (beş) yıldır sahip olmak. SRC 2 ve Psikoteknik Belgesine sahip olmak. İstanbul KPSS P3-P93

Destek Personeli
Başvuru No: 23
1 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve dallarından mezun olmak. İstanbul KPSS P94

Destek Personeli
Başvuru No: 24
1
Meslek liselerin sıhhi tesisat ve iklimlendirme bölümünden mezun olmak veya sıhhi tesisat ve iklimlendirme alanında ustalık belgesine sahip olmak, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Belgesi, Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Belgesine sahip olmak.
İstanbul KPSS P94

Destek Personeli (Şoför)
Başvuru No: 25
1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü Belgesine son başvuru tarihi itibariyle 5 (beş) yıldan fazla süredir sahip olmak. Ankara KPSS P3

İşaret Dili Tercümanı
Başvuru No: 26
1
En az önlisans programından mezun olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak. İstanbul KPSS P3-P93

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir