İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/12/2021 – 17/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,
i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

B-Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
c) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,
s) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.2. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
c) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
h) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
j) .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
l) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,
m) Tercihen ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak.

B.3. Yazılım Test Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Programlama konusunda en az temel düzeyde bilgi sahibi olmak,
c) Temel düzeyde SQL bilgisine sahip olmak,
d) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
f) Ara yüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
g) SOAP UI veya Postman kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak,
i) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak,
j) Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak.

B.4. Veri Tabanı ve Orta Katman Yönetim Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Oracle veri tabanı yöneticisi ve orta katman yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) MongoDB, SQL Server ve PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
d) Elasticsearch yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
e) Veri tabanı takım lideri olarak çalışmış olmak,
f) Linux işletim sistemi yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) İleri seviyede PL/SQL, TSQL, PL/pgSQL bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
i) Weblogic, IIS kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
k) Oracle Forms and Reports 11g, 12c kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Exadata, Exalogic, Exalytics ve ZFS Storage konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Elasticsearch Cluster kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları kurulum, konfigürasyon, yönetim ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları “high availibility” konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Elasticsearch, Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları arası veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak.

B.5. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,
e) MS SQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.6. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,
g) PostgreSQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

B.7. MSSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,
e) MS SQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 1 (bir) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,
g) PostgreSQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.9. Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Ağ yönetimi ve güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
c) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az ikisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Temel güvenlik sistemlerinin (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
i) 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Cisco CCNP veya Huawei HCIP sertifikaya sahip olmak,
j) 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSE, Fortinet NSE7, Palo Alto PCNSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,
k) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

B.10. Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Ağ yönetimi ve güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
c) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Temel güvenlik sistemlerinin (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
i) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Cisco CCNA veya Huawei HCIA sertifikaya sahip olmak,
j) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSA, Fortinet NSE4, Palo Alto PCNSA sertifikalarından en az birine sahip olmak,
k) Tercihen 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

B.11. Windows Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Windows sunucu işletim sistemlerinin yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sistemine hakim olmak,
d) Microsoft Exchange Server sistemlerine hakim olmak,
e) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,
f) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,
g) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,
h) Microsoft Windows Server 2012, Internet Information Services (IIS), Windows Server Update Services (WSUS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

i) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,
j) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,
k) SAN konfigurasyonu konusunda tecrübeli olmak,
l) Temel network bilgisine sahip olmak,
m) Tercihen son 3 yıl içerisinde alınmış Microsoft Certified Solution Expert (MCSE), MCSE-Security, Microsoft Certified Solutioun Associate (MCSA) : Windows Server 2016, All-Flash Storage Yönetimi sertifikalarından en az birine sahip olmak.

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar, başvurularını 08/11/2021 – 26/11/2021tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc linki üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş,
b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
c) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

d) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
e) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
f) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
g) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu” istenilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.
b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 06/12/2021 – 10/12/2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.
d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.
e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.
d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 13/12/2021 – 17/12/2021 tarihleri arasında Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.
e) Covid-19 salgını nedeniyle sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat yapılacak yer Ankara ilinde olmak şartıyla başka bir yerde yapılabilir. Tarih ve yer bilgisinde değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 15 (on beş) dir.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Özel Şartlar – Bilişim Personeli Pozisyonu – Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı – Alınacak Personel Sayısı – Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)

B.1.
Kıdemli Yazılım Uzmanı
3 katına kadar
2
26.318,58

B.2.
.NET Yazılım Uzmanı
2 katına kadar
1
17.545,72

B.3.
Yazılım Test Uzmanı
2 katına kadar
2
17.545,72

B.4.
Veri Tabanı ve Orta Katman Yönetim Uzmanı
4 katına kadar
1
35.091,44

B.5.
MSSQL Veri Tabanı Uzmanı
3 katına kadar
1
26.318,58

B.6.
PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı
3 katına kadar
1
26.318,58

B.7.
MSSQL Veri Tabanı Uzmanı
2 katına kadar
1
17.545,72

B.8.
PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı
2 katına kadar
1
17.545,72

B.9.
Kıdemli Ağ Güvenliği Uzmanı
3 katına kadar
3
26.318,58

B.10.
Ağ Güvenliği Uzmanı
2 katına kadar
1
17.545,72

B.11.
Windows Sunucu Uzmanı
2 katına kadar
1
17.545,72

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
*Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
*Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.

İletişim Bilgileri
Tel: 0 312 471 83 50

Sağlık Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir