İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Sağlık Bakanlığı 10.000 Sürekli İşçi Alacak 2022

Sağlık Bakanlığı 10.000 Sürekli İşçi Alacak 2022

İşkur İlanları

Sağlık Bakanlığı 10.000 Sürekli İşçi Alacak 2022

Sağlık Bakanlığı 10.000 Sürekli İşçi Alacak 2022 İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI AÇIKLAMALAR

 1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
 2. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 3. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
 4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
 7. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
 8. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 9. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 10. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
 11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 12. Branş ve/veya meslek değişikliği olanlar hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda halihazırda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
 13. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
 14. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
 10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
  *Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

Sağlık Bakanlığı 10.000 Sürekli İşçi MESLEK, ÖĞRENİM DURUMU VE ÖZEL ŞARTLAR

S.N. – MESLEK ADI – ÖĞRENİM DÜZEYİ – MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM – ÖZEL ŞARTLAR

1
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
EN AZ İLKÖĞRETİM EN ÇOK ÖNLİSANS
İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU İLE 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE 8. SINIFI TERK EDENLER DE DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

2
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK LİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.) 2. ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.

3
ELEKTRİKÇİ (GENEL)
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK ÖNLİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ;ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK,ELEKTRONİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK, ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK, ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

4
BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK ÖNLİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ, BİLGİSAYAR DONANIMI, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ, MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

5
MARANGOZ
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK ÖNLİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI VEYA MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANININ AHŞAP YAPI SİSTEMLERİ DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AĞAÇ İŞLERİ VEYA MOBİLYA VE DEKORASYON ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK

6
ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK ÖNLİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT, TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI İNŞAAT, DOĞALGAZ,ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ, DOĞALGAZ VE ISITMA, DOĞAL GAZ VE ISITMA, DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ, GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ, DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

7
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK ÖNLİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMDAN MEZUN OLMAK.

8
İNŞAAT BOYACISI/ BOYACI
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK ÖNLİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI – SINAİ BOYA / SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİĞİ DALINDAN VEYA İNŞAAT BOYACILIĞI/BOYACILIK ALANI/DALININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BOYA TEKNOLOJİSİ, İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ, BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ, YALITIM TEKNOLOJİSİ, YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK

9
KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE)
ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ)
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI – HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

10
ŞOFÖR
EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN ÇOK LİSANS
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
B SINIFI, C SINIFI VEYA D SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİNDEN (MANUEL VİTES) BİRİNE SAHİP OLMAK.

Sağlık Bakanlığı 10.000 Sürekli İşçi Alacak 2022.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir