Anasayfa » Haber » Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından;
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, sözlü sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar TABLO 1’de belirtilmiştir.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.
b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III. SINAV ŞEKLİ

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.

IV. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alımı İçin SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (22 Kasım 2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),
d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

TABLO 1

Gruplar
Öğrenim Dalları (Lisans)
KPSS Puan Türü
KPSS Taban Puanı
Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı
Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı

1.Grup
Hukuk Fakültelerinin Hukuk programlarından mezun olmak.
KPSSP-4
80
2
8

2.Grup
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerindeki programlar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
KPSSP-14
KPSSP-19
KPSSP-22
KPSSP-24
KPSSP-39
KPSSP-44
80
10
40

3.Grup
Şehir ve Bölge Planlama programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
KPSSP-3
80
3
12

V. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı İçin SINAV BAŞVURU

a) Sınav başvurusu, 12.11.2021 tarihinden 22.11.2021 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin, en geç sınavdan önce Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

VI. GİRİŞ SINAVI

a) Başvuran adaylardan KPSS puan türlerine göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağırılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav tarih ve saatleri https://www.oib.gov.tr web sitesinde ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası girişinde son başvuru tarihinden sonra 15 gün içinde ilan edilecektir.
c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

VII. SINAV KONULARI

Sözlü sınav;
a) Hukuk ile Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, aşağıda belirtilen konulardan yapılır:
1) Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,
2) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi,
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi.
b) Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin konulardan yapılır.

VIII. DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

IX. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınav puanlarına göre belirlenecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında iptal etme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Adaylar, sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını https://www.oib.gov.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacaklardır. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir.

X. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı ATAMA

Giriş sınavında başarılı olan adayların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama işlemlerinin yapılması için ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

XI. DİĞER HUSUSLAR

a) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu konuda hiçbir hak talep edemez.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
c) Başvurular 22.11.2021 tarihi mesai saati (18:00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

XII. BİLGİ ALMA

Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının
0 (312) 585 84 62-585 80 79 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir