Kamu Personeli İş ilanı

Ösym Başkanlığı 12 Uzman Yardımcısı Alacak

Paylaş

Ösym Başkanlığı 12 Uzman Yardımcısı Alacak

Ösym Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından
8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 12 (On iki) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Uzman Yardımcısı
alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 26/01/2020 Pazar günü
Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı
sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet
sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi
düzenlenmeyecektir.

ALANI-KADRO-ADEDİ-MEZUN OLUNAN ALAN/BÖLÜM-KPSS PUAN TÜRLERİ

Arapça 2
Arapça Öğretmenliği
Arap Dili ve Edebiyatı KPSS P3
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

Biyoloji 3
Biyokimya
Biyoloji KPSS P1 veya KPSS P121
Biyoloji Öğretmenliği

Coğrafya 1
Coğrafya
KPSS P3 veya KPSS P121
Coğrafya Öğretmenliği

Fizik 1 Fizik KPSS P1 veya KPSS P121

Hukuk 1 Hukuk KPSS P4

İstatistik 1
İstatistik
KPSS P12
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Maliye 1 Maliye KPSS P19

Rusça 1
Rus Dili ve Edebiyatı
KPSS P3
Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

Türkçe 1
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı KPSS P1 veya KPSS P121
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Ösym Başkanlığı SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer
alan puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70 puana, diğer alanlar için ise tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2018 veya 2019 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden
birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak.
5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut
sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

Ösym Başkanlığı BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda
yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde
bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 02/01/2020
tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru
Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

YAZILI SINAV:

Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda verilen
öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı
sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında
sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan
adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en
fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın
yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında
duyurulacaktır.

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin aslını veya
Başkanlığımızca onaylı suretlerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Sözlü sınav, adayların,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her
biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya
konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro
sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca
asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona
itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz
sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Ösym Başkanlığı 12 Uzman Yardımcısı Alacak.


Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.