İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN
657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam 8 sözleşmeli personel alınacaktır.

Alım Yapılacak Kişi Adedi
Öğrenim Durumu
Cinsiyet
Kadro Unvanı

4 Ön lisans – Büro Personeli

4 Ortaöğretim Kadın : 2 Kişi Erkek : 2 Kişi Koruma ve Güvenlik Güvenlisi

I- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir
 10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

A- Büro Personeli:
Puan Türü
Adet
Öğrenim Durumu
Özel Şartlar

2020 KPSS (P93) 4 Ön lisans

– Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (70) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

B- Koruma ve Güvenlik Görevlisi:
Puan Türü
Adet
Öğrenim Durumu
Cinsiyet
Özel Şartlar

2020 KPSS (P94) 4 Ortaöğretim Kadın** 2 Kişi Erkek** 2 Kişi

Lise veya dengi okuldan mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Askerliğini yapmış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. Sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

**Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

B-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
 3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.
 4. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)
 5. SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge)
  “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu belge oluşturulacaktır.
 6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)
  e-devlet üzerinden “Adli Sicil Sorgulama Formu” sekmesi ile adli sicil kaydı temini için, uygulanacak işlem adımları aşağıdaki belirtildiği şekilde olmalıdır.
  -Kurum Türü : Resmi
  -Belgenin Neden Verileceği : Devlet Memuriyeti
  -Belgenin Nereye Verileceği : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için:
  -Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Kadın ve Erkek adaylar)

*** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. *** Başvuruda bulunacak adayların yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.
*** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 22/04/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
*Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 29/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
***İlanen duyurulur.

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3436 – 0312-210 2126 – 0312-210 3460 – 0312-210 3438

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir