Anasayfa » Haber » Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başvuru tarihleri: 14 Kasım-2 Aralık 2019

Nükleer Düzenleme Kurumundan: NÜKLEER DÜZENLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen öğrenim dallarında Genel İdari Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya giriş sınavı ile 40 (kırk) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Nükleer Düzenleme Kurumu Grup-Öğrenim Dalı-Kadro Sayısı-Puan Türü-Taban Puanı

1.Grup
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2
KPSSP1
80

2.Grup
Endüstri Mühendisliği
2
KPSSP1
80

3.Grup
Fizik Mühendisliği
9
KPSSP1
80

4.Grup
Hukuk
1
KPSSP4
80

5.Grup
İnşaat Mühendisliği
2
KPSSP1
80

6.Grup
Kimya Mühendisliği
1
KPSSP1
80

7.Grup
Makine Mühendisliği
6
KPSSP1
80

8.Grup
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
4
KPSSP1
80

9.Grup
Nükleer Enerji Mühendisliği
10
KPSSP1
70

10.Grup
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3
KPSSP38 veya KPSSP48
80

TOPLAM: 40 kişi

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 16 – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

Nükleer Düzenleme Kurumu 1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalına göre belirtilen taban puanlarını almış olmak,
ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen 4 üncü grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesinden, 10 uncu grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendislik programlarından ya da yukarıda sayılan fakültelere veya programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2- GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:

(1) Ek-1’de yer alan sınava hangi gruptan gireceğine ilişkin dilekçe,
(2) Ek-2’de yer alan elektronik ortamda doldurulacak Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden temin edilebilir),
(3) Ek-3’te yer alan elektronik ortamda doldurulacak 3 adet Güvenlik Soruşturması Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden temin edilebilir),

(4) Ek-4’te yer alan örneğe göre hazırlanmış özgeçmiş,
(5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da Kurumca onaylanmış örneği,
(6) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
(7) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
(8) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş).

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca onaylı örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
c) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

ç) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar;

(1) “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya,
(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

d) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
f) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilir.

g) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 (dört) katına kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:
Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)’dir.

Grup-Öğrenim dalları-Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları

1.Grup
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fizik, Kimya, Elektrik Devreleri, Güç Elektroniği, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Devre ve Sistem Analizi, Sayısal Sistemler, Elektromanyetik Alan Teorisi, Otomatik Kontrol Sistemleri, Sayısal Elektronik Devreleri, Mikroişlemci Sistemleri, Analog Elektronik Devreleri

2.Grup
Endüstri Mühendisliği
Fizik, Yöneylem Araştırması, Sistem Simülasyonu, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Etüdü

3.Grup
Fizik Mühendisliği
Temel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik, Kuantum Mekaniği, Radyasyondan Korunma

4.Grup
Hukuk
Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hukuku hariç), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesinin Genel Esasları, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı

5.Grup

İnşaat Mühendisliği
Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet, İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin Mekaniği, Betonarme

6.Grup
Kimya Mühendisliği
Fizik, Kimya, Ayırma İşlemleri, Proses Kontrol, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Fiziksel Kimya, Enstrümantal Analiz, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kimyasal Teknolojiler, Kütle Aktarımı

7.Grup
Makine Mühendisliği
Fizik, Kimya, Mukavemet, Dinamik, Statik, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Makine Elemanları

8.Grup
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet, İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin Mekaniği, Betonarme

9.Grup
Nükleer Enerji Mühendisliği
Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği), Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme Teknikleri, Radyasyondan Korunma, Radyoaktif Atık

10.Grup
Siyasal Bilgiler, İktisat,
İşletme İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Örgütler, İstatistik, İşletme Yönetimi, Genel Muhasebe, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Genel Kamu Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, Anayasa Hukuku

b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
(2) Türkçe,
(3) Matematik,
(4) Türkiye coğrafyası,
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
(6) Tarih.
Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)’dur.
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, puan değeri 10 (on)’dur.
ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, puan değeri 10 (on)’dur.
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, puan değeri 10 (on)’dur.
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, puan değeri 10 (on)’dur.

4 – SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav günü ve saatleri Kurumun internet sitesinden duyurulacaktır.
(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

(3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

(4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.
(5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
(6) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
(7) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.
(8) Sözlü sınavda Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu dışında herhangi bir kayıt veya kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

5- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı;
(1) 16 – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

b) Giriş sınavı sonucu;
(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların hakları duyuru tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6- İTİRAZLAR

(1) Adaylar sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.

7- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde duyurulacaktır, sınavda başarılı olanların duyuruda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

İletişim Bilgileri
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları : (0 312) 295 88 94
: (0 312) 293 46 01
İnternet Sayfası : www.ndk.org.tr
Adres : Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA

DİKKAT
1 – Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.
2 – Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

EKLER
1- Başvuru dilekçesi örneği
2- Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu
3- Güvenlik Soruşturması Formu
4- Özgeçmiş örneği

Ekler için kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adresine bakınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.