Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alacak

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alacak

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alım İlanı

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS Puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Kadrolar

Sıra No | Kadro Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü| KPSS Taban Puanı

1 Tahsildar G.İ.H. 9 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir Lisans programlarından mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

2 Veznedar G.İ.H. 9 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir Lisans programlarından mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

3 Bilgisayar İşletmeni G.İ.H. 9 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir Lisans programlarından mezun olmak, MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

4 Mutemet G.İ.H. 9 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir Lisans programlarından mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni G.İ.H. 9 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir Lisans programlarından mezun olmak, MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

6 Memur G.İ.H. 9 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

7 Memur G.İ.H. 10 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

8 Zabıta Memuru G.İ.H. 8 – 9 9
Herhangi bir lisans programından mezun olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/Erkek KPSSP3 70

9 Zabıta Memuru G.İ.H. 10 2
Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/Erkek KPSSP93 70

10 Zabıta Memuru G.İ.H. 11 1
Lise veya dengi okul mezunu olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/Erkek KPSSP94 70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alımı BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a. Nevşehir Belediyesi 19 Memur için İlan edilen kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak ,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden alım yapılacak olan unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. Zabıta Memuru Kadroları için; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını transkript dökümüyle belgelemek.
f. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alımı Başvuru Formu; www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden veya kurumumuzdan temin edebilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe
i) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını gösterir belge.
j) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30/11/2020 gününden 04/12/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez
/Nevşehir) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] internet/mail adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez/Nevşehir) istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

-Adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunun kontrol edilmesi suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, Memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
-Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 07/12/2020 tarihinde www.nevsehir.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir,

-Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara sınava girişte ibraz edilmek üzere Belediyemizce düzenlenecek olan adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecektir. Hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
-Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
-Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Nevşehir Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta Memuru alımı için 16/12/2020 tarihinde Saat : 09:00’da başlamak üzere,
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Memur alımı için 18/12/2020 tarihinde Saat : 09:00’da başlamak üzere,
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) Sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta Memuru kadroları için Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ-SONUÇLARA İTİRAZ

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur kadroları sınavında değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin
www.nevsehir.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu;

Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alacak.

Yorum yapın