Haber

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2018 KPSS (P3) puanının %70 i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30 unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Şartları

A- GENEL ŞARTLAR-Necmettin Erbakan Üniversitesi

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri kabul etmek.

B- ÖZEL ŞARTLAR-Necmettin Erbakan Üniversitesi

B.1. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a. Centos, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b. LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) sunucusu kurma, yönetme, izleme ve hata giderme noktasında tecrübeli olmak,
c. Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ç. Veri tabanı sunucularının yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

e. Sanallaştırma (VMWARE) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Mail sunucu yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde (veeam) yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
i. Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j. OpenLDAP kullanımı, yapılandırılması ve yönetiminde iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k. Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak.

B.2. Network Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
b. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

ç. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
d. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol Kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
e. Anahtarlama Cihazları (Switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
f. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

g. Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,
h. Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,
ı. LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11a/b/g/n/ac konularında yetkin olmak,
i. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 3 Katına Kadar)

a. Microsoft .Net platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak
b. ASP:NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak
c. Web Servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerin yazımı ve kullanımı konularına hakim olmak

ç. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak
d. Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
e. Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets
(CSS) konularına hakim olmak
f. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak
g. MSSQL, PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak
ğ. .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

h. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak
ı. Uygulama sunucusu (IIS, Apache) Bilgi Sahibi olmak
i. Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak
j. Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

B.4. Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a. İOS tabanlı mobil yazılım geliştirme konularında deneyimli olmak
b. Android tabanlı mobil yazılım geliştirme konularında deneyimli olmak
c. Apple Developer hesap yönetimi, itunes connect uygulama yönetimi ve Google Developers
Console proje yönetimi konularında tecrübeli olmak
ç. Nesne yönelimli programlama konusunda bilgi sahibi olmak

d. Sunucu-İstemci mimarisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak
e. HTTP, XML, JSON teknolojileri ile Restful API/Soap web servis yapıları konularında bilgi
sahibi olmak
f. Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veritabanlarından (SQLITE) kullanacak uygulama
geliştirmiş olmak
g. Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.

B.5. Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar)

a. Web programlama dillerimden PHP ile uygulama geliştirmiş olmak
b. Python programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak
c. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak
ç. Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak
d. MySql veritabanı ile entegre uygulama geliştirmiş olmak
e. Web Servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerin yazımı ve kullanımı konularına hakim olmak

f. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak
g. Uygulama sunucusu (Apache) bilgi sahibi olmak
ğ. Laravel Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak
h. Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak
ı. Django framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak
i. Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19 Eylül 2019
Başvuru Bitiş Tarihi : 4 Ekim 2019

Başvurular, www.erbakan.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 4 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar Sistem Uzmanı, Network Uzmanı, .Net Yazılım Uzmanı, Mobil Uygulama Uzmanı ve Yazılım Uzmanı pozisyonundan birine başvuruda bulunacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a. Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.)
b. İki adet vesikalık fotoğraf
c. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
ç. Özgeçmiş belgesi
d. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

e. GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
f. GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler)
g. ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
ğ. KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.)
ı. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
i. Adli sicil kaydı,
j. Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü v.b. belgeler),

Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği

Onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz etmek şartıyla üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS (P3) puanının %70 i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30 u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınava girecekler için sözlü sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav yazılı ve sözlü şekilde yapılacaktır.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

Yazılı sınav 21 Ekim 2019 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınav yeri başvurular değerlendirildikten sonra https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılarak sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylar https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli İçin Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları (2 katına, 3 katına ve 4 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir