Haber

Necmettin Erbakan Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 39 Akademik Personel Alım İlanı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.
Adayların; www.konya.edu.tr internet adresindeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan

Profesör adaylarının;

dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan

Doçent adaylarının;

dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur’an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde en az elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olmak,

b) 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri kapsamında Üniversitemiz Senatosunun 07.03.2018 tarihinde aldığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.05.2018 tarihli Genel Kurulu toplantısında onaylanmış olan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme
Yönergesi Kriterlerine göre, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının;

dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; İlçelerdeki Fakülteler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din
Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü
(Kur’an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümleri ve Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde ve
öğretim üyesi bulmakta güçlük çekilen anabilim dallarında dekanlığın teklifi ve Üniversite Yönetim
Kurulunun uygun gördüğü durumlarda elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya
tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası
geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk
bir puan almış olmak,

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
7. İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde

Profesör ve Doçent adayları ile Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesine başvuracak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul
edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÖNEMLİ NOT :

Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Kimlik Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi, Özgeçmiş, Yayın Listesi, Puan Tablosu, Askerlik Durum Belgesi ve Kamu Kurumlarında Çalışmış ya da Halen Çalışmakta Olanların Hizmet Belgelerini içeren ayrı bir dosya, başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.
ADRES :
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA
Telefon: 0.332.221 06 21-22

Necmettin Erbakan Üniversitesi 39 Akademik Personel Kadrolar

BİRİM BÖLÜM
ANABİLİM
DALI/PROGRAM
K.UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve
Öğretim
Profesör 1 1
Programlandırılmış öğretim,örneklendirilmiş uygulamalı program geliştirme ve değerlendirme, sosyal bilimlerde ölçek hazırlama ve eğitimde örnek olaylar alanlarında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1
Öğretmen eğitimi ve ilkokulda sosyal bilgiler öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1
Kompozitlerin yaşlandırma sonrası renk stabilitesinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör 1 1
Çocukluk dönemi kronik fiziksel hastalıklarında yaşam kalitesi ve psikopatoloji ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Profesör 1 1
Akut mezenterik iskemi tanısında heparin binding proteininin rolü ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp
Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1
Kanser, konjenital ve metabolik hastalıklarla ilişkili hücresel sinyal yolakları ve hücrede antikanser ilaç etkileşimleri ile
ilişkili genlerde yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Profesör 1 1
Güneş enerjisi, ısı pompaları, kompozit malzemeler konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

Fakültesi
İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1
Merkez bankacılığı, finansal piyasalar ve para politikası konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Ulaştırma ve
Lojistik
Ulaştırma ve Lojistik Profesör 1 1
Müşteri ilişkileri yönetimi, sosyal medya pazarlaması, tüketici davranışları ve deneyimsel pazarlama alanlarında çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doçent 3 1
Alanında Doçentlik belgesine sahip olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doçent 3 1
Alanında Doçentlik belgesine sahip olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 2 1
Primer immün yetmezlikli hastalarda 6 soruluk ESID tanı kriterlerinin etkinliğinin değerlendirmesine yönelik çalışması olmak.

Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 3 1
Akut pulmoner emboli ile başvuran hastalarda elektrokardiyografik transmural miyokardiyal repolarizasyon parametlerinin prognoza olan etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi
Hastalıklar
Doçent 3 1
Metotreksat, siklosporin ile tedavi edilen psoriasisli hastalarda psoriatik tırnak değişikliklerinin NAPSI ile takip edilmesi ile ilgili çalışması olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 3 1
Lisans, yüksek lisans ve doktorası
Gıda Mühendisliği alanından olmak, baharat ve ürünleri hakkında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği Doçent 3 1
Turizm ekonomisi ve politikası konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Orantısal akıl yürütme, Matematik eğitiminde çoklu temsil destekli öğretim ve sorgulayıcı öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Kademeler arası geçiş ve yükseköğretim yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Kuran-ı Kerim Okuma
ve Kıraat İlmi
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Hafızlığını tamamlamak.Alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Tefsir
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
İlahiyat Arapça programında ders verme yetkinliğine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. Kuran usulü ve Kuranda güzel sözler ve anlatım üslubu alanlarında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Periodontoloji
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Periodontal sağlık ile stres arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Doktor
Öğretim
Üyesi
4 1
Yabancılara Türkçe öğretiminde bilgisayar destekli materyal geliştirme ve yazılı anlatım ve kompozisyon bilgileri alanlarında çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak en az iki yıl çalışmış olma tecrübesi bulunmak.

Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi
Uçak
Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
4 1
Yüksek lisans ve doktorası Uçak Mühendisliği alanından olmak.

Meram Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji
Doktor
Öğretim
Üyesi
3 1
Radyofrekans ablasyonun supraventriküler taşıkardili hastalarda kök hücre ve sistemik inflamasyona etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
3 1
Biyobozunur polimerlerden üretilen nanolifli yüzeylerin cerrahi adezyon bariyeri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Yüksek lisans ve doktorası Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında olmak, 3B Alzheimer Beyin MR görüntülerinin analizi ve sınıflandırılması konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Adli Bilişim
Mühendisliği
Adli Bilişim
Mühendisliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
3 1
Yönetim bilişim sistemleri alanında doktora yapmış olmak ve internet kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi
Adli Bilişim
Mühendisliği
Adli Bilişim
Mühendisliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
3 1
Yüksek lisans ve doktorası
Bilgisayar Mühendisliği alanından olmak, yapay zeka görüntü işleme çok amaçlı optimizasyon teknikleri üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilişimi ve
Teknolojileri
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Yüksek lisans ve doktorasını
Sağlık Yönetimi alanından yapmış olup, e-Nabız uygulamasının kullanımını etkileyen faktörlerle ilgili çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Lisans, yüksek lisans ve doktorası
Sosyal Hizmet alanından olup, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin analizi ile ilgili çalışması olmak.

Seydişehir Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Esasları
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Hemşirelik öğrencilerinin el hijyenine ilişkin bilgi düzeyleri, ilk klinik stres düzeyleri gibi konularda çalışmaları olmak.

Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
İç Hastalıkları
Hemşireliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Hemodiyaliz hastalarınauygulanan müzik terapisinin anksiyete ve stres düzeyleri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Seydişehir Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Cerrahi Hastalıklar
Hemşireliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Cerrahi branşlara yönelik hemşirelik alanlarıyla ilgili çalışmaları olmak. En az 5 (beş) yıllık Hemşirelik deneyimi olmak.

Seydişehir Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Hemşireliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Doğum sonrası depresyonlu annelerin bebek emzirme süreleri, bunun bebek büyümesi üzerine etkileriyle ilgili çalışması olmak.

Seydişehir Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Doğum ve Kadın
Hastalıkları
Hemşireliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Öğrenci hemşirelerin narsistik kişilik durumları ve hemşirelerin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanıma düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
Halk Sağlığı
Hemşireliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
112 Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili çalışmaları olmak. Yüksek lisans ve doktorası Halk Sağlığı Hemşireliği’nden olmak.

Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Avrupa Birliği
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, karşılaştırılmalı siyaset sosyolojisi ve Avrupa Birliği entegrasyonu ve işbirlikleri bağlamında Türkiye-Fransa ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri
Bilimler
Fakültesi
Dil Bilimi Uygulamalı Dil Bilimi
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Sınıf dinleme metinleri, Türkçe atasözleri ve deyim ve internet tabanlı Türkçe yeterlik ve seviye belirleme sınavları alanlarında çalışmaları olmak.

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Doktor
Öğretim
Üyesi
5 1
Hastane yönetim bilişim sistemlerine karşı direnç algılamalarının iç müşteri memnuniyetine etkisi ve GSMH ile yenilikçilik değişkenleri arasındaki ilişkinin modellenmesine dair çalışmaları olmak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir