Haber

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Millî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR.

1. Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alımı GENEL HUSUSLAR

a. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.
b. Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı için Başvurular 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
c.  Milli  Savunma  Uzman  Yardımcılığı  kadrolarına  alınacak  personel  Milli  Savunma  Bakanlığı  merkez  teşkilatında  (Ankara);  Silahlı  Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.
ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
d.  Adaylar  başvuru  şartlarında  belirtilen;  Yükseköğretim  Kurulu  (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  yabancı  dil belgesini “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ na giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)

2. Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)
ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d.  Ölçme,  Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Başkanlığı  (ÖSYM) tarafından 2019  ve 2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,
f.  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığı  (ÖSYM)  tarafından  yapılan  YDS/e-YDS  veya  Yükseköğretim  Kurulu  (YÖK)  tarafından Eşdeğerliği  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  yabancı  dil  sınavlarından,  son  başvuru  tarihinden  önceki  3  (üç)  yıl  içinde  nitelik  tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.

g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.)
ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
h.  “Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  Jandarma  Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  Sağlık  Yeteneği  Yönetmeliği”  gereğince;  yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

a. Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı alımı için Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT:  Genel  ağ  (İnternet)  ortamı  dışında  dilekçe,  mektup  vb.  yöntemlerle  yapılacak  ön  başvurular  kabul  edilmeyecek,  bu  dilekçelere  cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c.  Ön  başvurusu  kabul  edilen  adayların  isim  listesi  ile  sözlü  sınav  tarihi  ve  yeri  https://personeltemin.msb.gov.tr  adresinde  tebliğ  niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:
(1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu,
(2)  Yükseköğrenim  diploması  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  kurum  veya  noterden  onaylı  sureti  ya  da  yabancı  üniversitelerden  mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
(3) Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ve meslekleri, ilk orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğreniminden sonra ne gibi işler  yaptığı  ve  kendisi  hakkında  bilgi  verebilecek  iki  kişinin  isimleri  ile  T.C  kimlik  numarasının  iş  ve  ikametgâh  adreslerinin  de  belirtildiği  ve  sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,
(4) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,
(5) Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

(6)  Güvenlik  Soruşturması  Formu  (2  sayfa  olan  form,  adaylar  tarafından  doldurma  talimatına  uygun  olarak  bilgisayarda  BÜYÜK  HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı  vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
(7) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
(8) Erkek Adaylar İçin;
(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

b. Sözlü Sınav

(1) Başvuruda bulunan adaylar, KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar olacaktır.
(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi)
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b) (c) (ç)
(d) (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

c. Değerlendirme

(1) Sınav baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Sözlü sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenecektir.
(2) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
(3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan  adayların  isim listesi  ve  yapmaları  gereken  hususlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

ç. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
(2)  Adaylar,  kendisine  verilen  sevk  belgesi  ile  belirtilen  tarihte  sağlık  raporu  işlemlerine  başlayacaklardır.  Her  ne  sebeple  olursa  olsun  sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara ili içinde üç iş günü, Ankara ili dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

(3) Sağlık Kurulu Raporlarının, sevk tarihinden itibaren Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık  kurulu  raporları  hastane  tarafından  MSB’ye  gönderilecektir.  Sağlık  kurulu  raporu  için  gerekli  tüm  poliklinik  (kadın  adaylar  için  kadın  doğum polikliniği dâhil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1)  Yapılan  sınav  sonucunda  başarılı  olan  adayların  isim  listesi  ile  sözlü  sınav  tarihi  ve  yeri  https://personeltemin.msb.gov.tr  adresinde  tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları ayrıca yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu  yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

5. TABLOLAR

TABLO-1
2020 YILI UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ
S. No.FaaliyetTarih
1Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması30 Aralık 2020- 31 Ocak 2021
(Saat 23:59’a kadar.)
2Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanmasıhttps://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.
3Sınavların icrası (Sözlü Sınav)https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.
4Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben
yayımlanacaktır.
NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2 MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCISI NİTELİK TABLOSU

S. NUNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜKPSS TABAN PUANATANACAĞI İLADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1Milli Savunma Uzman Yardımcısı (1)GİH914KPSS
-P37, KPSS
-P6, KPSS
-P18
70ANKARAUluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe- Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
2Milli Savunma Uzman Yardımcısı (2)GİH913KPSS
-P4
70ANKARAHukuk lisans programından mezun olmak.
3Milli Savunma Uzman Yardımcısı (3)GİH93KPSS
-P3
70ANKARATürk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (4)
GİH93KPSS
-P3
70ANKARATarih lisans programından mezun olmak.
5Milli Savunma Uzman Yardımcısı (5)GİH94KPSS
-P1
70ANKARAMakine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk
puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
6Milli Savunma Uzman Yardımcısı (6)GİH94KPSS
-P1
70ANKARAElektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekominikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
7Milli Savunma Uzman Yardımcısı (7)GİH94KPSS
-P1
70ANKARAEndüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
8Milli Savunma Uzman Yardımcısı (8)GİH95KPSS
-P3
70ANKARASosyoloji, Psikoloji veya Felsefe lisans programlarının birinden mezun olmak.Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI NİTELİK TABLOSU
S. NUNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜKPSS TABAN PUANATANACAĞI İLADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (1)GİH94KPSS P770ANKARA
(Genelkurmay Başkanlığı)
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarından mezun olmakSon başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS (İngilizce veya Fransızca) dillerinden en az 80 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik sınavlar) (Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF & DALF sınavı) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
2Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (2)GİH91KPSS P770ANKARA
(Genelkurmay Başkanlığı)
Hukuk Lisans programından mezun olmakSon başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS (İngilizce veya Fransızca) dillerinden en az 70 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik sınavlar) (Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF & DALF sınavı) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

Milli Savunma Bakanlığı 55 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir