Anasayfa » Haber » Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2018 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alımı Başvuru Tarihleri: 19 Kasım-21 Aralık 2018

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi : MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620

İrtibat Telefonu : (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)

Genel Ağ (İnternet) Adresi : personeltemin.msb.gov.tr

1. Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alımı GENEL HUSUSLAR

a. Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

b. Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
d. Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında belirtilen İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU

a. Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alımı Başvuru Koşulları
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(ç) Askerlik durumu bakımından;

askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli değişikliğine göre;
“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” maddesi gereğince adayların SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate alınmayacaktır)

(4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla;

İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

(9) Tablo 2’de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir. (10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis İçin Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
(2) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
(3) 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

3. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Kendilerine yapılan çağrı neticesinde mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).
(1) Sınav Çağrı Belgesi,
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir.

Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

(4) Erkek Adaylar İçin;
(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için

terhis belgesinin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
(6) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

d. Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.
(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
(3) Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. (4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacak?

(1) Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

(3) Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır. (2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis BAŞVURU PROGRAMI KULLANMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis S.No. Başlık
Alt Başlık Açıklamalar

1.
İletişim Bilgileri
E-posta (e-mail) adresi
Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
2.
Telefon numarası (cep telefonu)
Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

3. Telefon numarası (ev telefonu)

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
4.
Eğitim Bilgileri
Eğitim Bilgileri
Eğitim durumu
Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz üniversite mezunu değil, ancak 2018 yılı içinde herhangi bir üniversiteden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)

5. Üniversite türü

Eğitim durumunuz üniversite veya üstü ise, size uygun üniversite türünü ilgili alandan seçiniz.

6.
Üniversite bölümü
Eğitim durumunuz üniversite ise, size uygun üniversite bölümünü ilgili alandan seçiniz.
7.
Ruhsat/Belge/ Ehliyet/sertifika/diploma
Sahip olduğunuz Ruhsat/Belge/Ehliyet/sertifika/diplomalardan başvuru kısmında isteneni, sisteme belge yükleme butonunu kullanarak kaydetmeniz gerekmektedir. Yükleme yapmayan/Yanlış belge gönderen adayların başvurusu sonlandırılacaktır.
8.
Sınav Bilgisi
Alıma göre ÖSYM’den alınan puan bilgisini kontrol edecektir vb.
9.
Askerlik (Görev Yeri) Bilgileri
Askerlik statüsü
Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

10. Sevk/Terhis tarihi

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâh altındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

11.
Askerlik yapılan Kuvvet
Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.
12.
Askerlik yapılan Sınıf
Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.
13.
Askerlik yapılan Branş
Askerlik hizmetinizi hangi branşta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz
14.
Tercihler
Tercih ettiği sınıf/branş
SADECE BİR TERCİHTE BULUNMA HAKKINIZ VARDIR. KILAVUZDA SEÇECEĞİNİZ KADRO İLE MEZUN OLDUĞUNUZ BÖLÜM FARKLIYSA TERCİHİNİZ SONLANDIRILACAKTIR.

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alımı AÇIKLAMALAR:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
3. Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
6. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
7. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.
8. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

2018 YILI AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No. Faaliyet Tarih

1 Başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 19 Kasım-21 Aralık 2018 (Saat 17.00’a kadar.) 2 Başvurusu kabul edilerek sınavlar için çağrılacak adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması 21 Ocak 2019’dan sonra
3 Sınavların icrası (Mülakat sınavı) Müteakiben Yayımlanacaktır.
4 Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) Müteakiben Yayımlanacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Kadrolar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

İLİ | POZİSYON ADI | SAYISI | ALANI | NİTELİK
ANKARA
Mühendis
30
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA
Mühendis

4
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA
Mühendis
33
Elektronik Mühendisi
4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA
Mühendis

3
Fizik Mühendisi
4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA
Mühendis
12
Kimya Mühendisi
4561- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

ANKARA-1
Mühendis

51
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA-2
Mühendis
1
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. – Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

ANKARA
Mühendis
7
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA
Mühendis

1
Metalurji Mühendisi
4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

ANKARA
Mühendis
5
Uçak Mühendisi
4727 – Uçak Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA
Mühendis
6
Bilgisayar Mühendisi
4531 – Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA
Mühendis

4
Mekatronik Mühendisi
4629 – Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA
Mühendis
5
Tekstil Mühendisi
4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İLİ POZİSYON ADI SAYISI ALANI NİTELİK
ANKARA
Mühendis
1
İnşaat Mühendisi
4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA-1
Mühendis

7
Gemi İnşaat Mühendisi
4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA-2
Mühendis
1
Gemi İnşaat Mühendisi
4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBUL
Mühendis

6
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

İSTANBUL-1
Mühendis
26
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-2
Mühendis

3
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. – Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBULMühendis
9
Metalurji Mühendisi
4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

İSTANBUL-1
Mühendis

6
Endüstri Mühendisi
4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İSTANBUL-2
Mühendis
3
Endüstri Mühendisi
4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. – Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBUL
Mühendis

5
Tekstil Mühendisi
4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İSTANBUL
Mühendis
9
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-1
Mühendis

5
Elektronik Mühendisi
4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-2
Mühendis

3
Elektronik Mühendisi
4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. – Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBUL
Mühendis
2
Kimya Mühendisi
4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak. – Tercihen “A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İSTANBUL
Mühendis

2
İnşaat Mühendisi
4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İSTANBUL-1
Mühendis
12
Gemi İnşaat Mühendisi
4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-2
Mühendis
3
Gemi İnşaat Mühendisi
4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

ESKİŞEHİR
Mühendis

2
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

SAKARYA
Mühendis
2
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

SAKARYA
Mühendis
4
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAKARYA
Mühendis

6
Elektronik Mühendisi
4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAKARYA
Mühendis
3
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

SAKARYA
Mühendis

2
Fizik Mühendisi
4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

SAKARYA
Mühendis
8
Kimya Mühendisi
4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

SAKARYA
Mühendis

28
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAKARYA
Mühendis
2
Metalurji Mühendisi
4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

KAYSERİ
Mühendis

1
Bilgisayar Mühendisi
4531 – Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.

KAYSERİ Mühendis

11
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KAYSERİ
Mühendis
7
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KAYSERİ
Mühendis
1
Fizik Mühendisi
4549 – Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KAYSERİ
Mühendis

3
Kimya Mühendisi
4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

KAYSERİ
Mühendis
16
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KAYSERİ
Mühendis

3
Metalurji Mühendisi
4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

BALIKESİR
Mühendis
1 İnşaat Mühendisi
4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BALIKESİR
Mühendis
1
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BALIKESİR
Mühendis

6
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

NİĞDE
Mühendis
1
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

NİĞDE
Mühendis

4
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

NİĞDE
Mühendis
1
Metalurji Mühendisi
4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

AFYONKARAHİSAR
Mühendis

1
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

AFYONKARAHİSAR
Mühendis
1
Kimya Mühendisi
4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

AFYONKARAHİSAR
Mühendis
4
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

AFYONKARAHİSAR
Mühendis

3
Tekstil Mühendisi
4777 – Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ÇANAKKALE
Mühendis
2
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ÇANAKKALE
Mühendis
2
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKİRDAĞ
Mühendis

5
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

TEKİRDAĞ
Mühendis
6
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

HATAY
Mühendis

2
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

HATAY
Mühendis
2
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYARBAKIR
Mühendis

1
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

DİYARBAKIR
Mühendis
1 Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYARBAKIR
Mühendis

1
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

DİYARBAKIR
Mühendis
1 Elektrik-Elektronik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYARBAKIR
Mühendis

5
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZİNCAN
Mühendis
1
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

ERZİNCAN
Mühendis

2
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZİNCAN
Mühendis
5
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ELAZIĞ
Mühendis

2
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ELAZIĞ
Mühendis
5
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZURUM
Mühendis

2 Gıda Mühendisi
4799 – Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ERZURUM
Mühendis
1 Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZURUM
Mühendis

1
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

ERZURUM
Mühendis
3
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ERZURUM
Mühendis
2
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ
Mühendis

1
Çevre Mühendisi
4677 – Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

KOCAELİ-1
Mühendis
8
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ-2
Mühendis

2
Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. – Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

KOCAELİ
Mühendis
15
Elektronik Mühendisi
4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ
Mühendis

3
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KOCAELİ
Mühendis
2
Kimya Mühendisi
4561 – Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

KOCAELİ-1
Mühendis

15
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ-2
Mühendis
3
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. – Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

KOCAELİ
Mühendis

2
Metalurji Mühendisi
4691 – Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

KOCAELİ Mühendis

1
İnşaat Mühendisi
4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KOCAELİ
Mühendis
15
Gemi İnşaat Mühendisi
4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR
Mühendis

3
Elektronik Mühendisi
4619 – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR
Mühendis

1
Endüstri Mühendisi
4703 – Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İZMİR-1
Mühendis
1
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR-2
Mühendis

1
Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. – Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

İZMİR
Mühendis
1
İnşaat Mühendisi
4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İZMİR-1
Mühendis

4
Gemi İnşaat Mühendisi
4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR-2 Mühendis

1
Gemi İnşaat Mühendisi
4736 – Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.

KONYA
Mühendis
1 Elektrik-Elektronik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ISPARTA
Mühendis
1 Elektrik Mühendisi
4611 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

VAN Mühendis

1 Makine
Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SİVAS
Mühendis
1 Makine Mühendisi
4639 – Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ADANA
Mühendis
1 İnşaat Mühendisi
4669 – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Mühendis Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir