Haber

Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Başvuru Tarihleri: 01.04.2021 – 21.04.2021

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Danışma Adresi: Personel Temin Dairesi Başkanlığı

İrtibat Bilgileri: Telefon: (0312) 562 05 43 : Belgegeçer (Fax) : 0312 319 43 67 : E-posta: [email protected]

Genel Ağ (İnternet) Adresi: https://personeltemin.msb.gov.tr

1-Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alımı SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.
b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
c) Adaylar başvuru şartlarında belirtilen nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan; Ustalık-Kalfalık belgesini, MEB onaylı Sertifikasını, Ehliyet belgesini “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.
ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini, Eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
f) İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2-Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alımı SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

3-SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular, 01.04.2021 – 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

4-SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır. b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

5-SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

a) Sınav çağrı belgesi,
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet belgelerinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

d) Erkek Adaylardan;
(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

e) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
f) Adli sicil belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
g) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

6-SINAV ŞEKLİ

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 (on) katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

7-SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(5) Genel yetenek ve genel kültürü,
(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
b) Baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Baraj notunun altında puan alan adaylar elenir.
c) Nihai değerlendirme sözlü sınav notuna göre yapılacaktır.
ç) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8-DİĞER HUSUSLAR

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olması gerekmektedir.

b) İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;
(1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
(2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
(3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

c) Sağlık raporu işlemlerine ilişkin olarak:

(1) Sınavda başarılı olan adayların sağlık raporu alabilmeleri maksadıyla, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara ili içinde üç iş günü, Ankara ili dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

(3) Sağlık Kurulu Raporlarının sevk tarihinden itibaren Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dâhil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir.

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. d) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir.
e) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alımı FAALİYET TAKVİMİ

S.Nu. | Faaliyet | Tarih

  • 1 Başvuruların genel ağ (internet) aracılığı ile https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde çevrimiçi (online) alınması 01.04.2021 – 21.04.2021 (Saat 23.59’a kadar.)
  • 2 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların duyurusunun genel ağ (internet) aracılığı ile https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanması Müteakiben Yayımlanacaktır.
  • 3 Sınavların icrası (sözlü sınav) Müteakiben Yayımlanacaktır.
  • 4 Sınav sonucunun genel ağ (internet) aracılığı ile https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde çevrimiçi (online) duyurulması Müteakiben Yayımlanacaktır.

NOT1: Faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

NOT2: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ KONTENJAN VE NİTELİKLER TABLOSU’NA https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir