Mersin Üniversitesi 12 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi 12 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi 12 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 12 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Mersin Üniversitesi 12 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

İLAN NO
UNVANI
ADET
ÖĞRENİM DURUMU
ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER
GİDERLERİN KARŞILANDIĞI YER

1
Hemşire
7
Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

2
Hemşire
1
Lise
-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-3. Basamak kamu hastanelerinde plastik cerrahi servisinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
-Yara bakımı eğitimi almış olmak ve belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

3
Hemşire
1
Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

3. Basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

3. Basamak kamu hastanelerinde Nefroloji ve Endokrinoloji servislerinde çalışmış olmak ve belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

4 Psikolog

1
Lisans

Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.

Zeka Testi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

Aile ve Evlilik Terapisi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

Rorschach Testi eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

Çocuk nöroloji alanında ketojonik diyet alan çocuklarla ilgili eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

5
Röntgen Teknisyeni
1
Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

2. Basamak kamu hastanelerinde alanında an az 4 yıl çalışmış olmak.

2. Basamak kamu hastanelerinde en az 2 yıl Kemik Dansitometrisi cihazı kullandığını belgelemek.

2. Basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazı kullandığını belgelendirmek.

2. Basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl Bilgisayarlı Tomografi cihazı kullandığını belgelendirmek.

CT (Bilgisayarlı Tomografi) sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

6
Sağlık Teknikeri
1
Önlisans – Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Önlisans programlarım birinden mezun olmak.

Travmalı Hastaya Yaklaşım ve İmmobilizasyon Uygulama eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

Akut Koroner Sendrom, Kardiyoversiyon, Defibrilasyon ve Pace-maker Uygulama eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

Hastane Öncesi Acil Bakımda Kritik Girişimler Uygulama eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. – İnovasyon-İletişim Teknikleri-Duygusal Zeka ve İlişki Yönetimi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Genel Şartlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak;

Türk vatandaşı olmak,

Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla www.turkiye.gov.tr adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir.
İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
3- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
4- Diploma Fotokopisi
5- Kimlik Fotokopisi
6- Özel Şart Belgesi (Varsa)
7- Fotoğraf (1 adet)
8- Askerlik Durum Belgesi
Başvuru işlemleri 15.01.2021-29.01.2021 (mesai bitimi) arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının web adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Asil olarak kazananların 5 (beş) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacak olup, web sayfamızdan yayımlanacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
İletişim : Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN Telefonlar: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35029-35030-35031)

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Mersin Üniversitesi 12 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Yorum yapın