Anasayfa » Haber » Meriç Belediyesi 6 Memur Alacak

Meriç Belediyesi 6 Memur Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Meriç Belediyesi 6 Memur Alacak

Meriç Belediyesi 6 Memur Alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Meriç Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Meriç Belediyesi 6 Memur Kadrolar

Sınıfı
Kadro
Unvanı
Derecesi
Adedi
Taban
Puan
Cinsiyet
KPSS
Puan
Türü
Eğitim Durumu
DİĞER NİTELİK VE ŞARTLAR

GİH
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
8
1 kişi
55
Kadın /
Erkek
KPSSP3
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İktisat bölümü mezunu olmak.
Okulda Bilgisayar eğitimi almış veya MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi.
olmak.

GİH
Tahsildar
8
1 kişi
60
Kadın /
Erkek
KPSSP3
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olmak.

GİH
Zabıta
Memuru
10
1 kişi
60
Kadın /
Erkek
KPSSP94
Lise,Meslek Lisesi veya Dengi okul mezunu olmak.
En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

GİH
İtfaiye Eri
10
2 kişi
60
Kadın /
Erkek
KPSSP93
Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların herhangibir bölümünden mezun olmak.
En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

GİH
Memur
10
1 kişi
55
Kadın/
Erkek
KPSSP3
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olmak.

Toplam 6 kişi

Meriç Belediyesi 6 Memur Alımı BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Meriç Belediyesi’nin boş bulunan Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru, Memur, Tahsildar kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.Maddesinin (A)fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
– Türk vatandaşı olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
-ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a. ilan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Memur kadro unvanı için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Tahsildar kadro unvanı için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosu için 2018 yılı KPSSP3 sınavına girmiş olmak ve belirtilen asgari KPSS Puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
e. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklar için İtfaiye ve Zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
-İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz internet sayfasından (www. meric.bel.tr)adresinden temin edilecektir.
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
-Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
-Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
-KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-İtfaiye Eri kadrosuna atanacakla için en az (B )sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
-Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;
– Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08.10.2018 den 09.10.2018 Salı günü saat 17.30 a kadar mesai
günlerinde saat( 09.00-17,30 arasında) müracaatlarını yapabilirler.
-İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru için başvuru belgelerini Meriç Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
-Diğer kadrolar için başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Meriç Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir..
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
-Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11/10/2018 tarihinde belediyemiz internet sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir,
-Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir,
-Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sınav Meriç Belediyesi Toplantı salonunda belirtilen kadrolar için 15.10.2018 Pazartesi günü saat 09.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.Ayrıca İtfaiye Eri için 15.10.2018 Pazartesi günü saat 16.00 dan başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Zabıta memuru ve memur sınavında Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu;

Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiç birini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Meriç Belediyesi 6 Memur Alacak.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top