İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alacak

Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alacak

İşkur İlanları

Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alacak

Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alım İlanı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Üniversitemizce yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 5 iş günü içerisinde 03.11.2021 – 09.11.2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

I-Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

(1) İşçi olarak alınacaklarda;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
(2) (Değişik: 5/5/2014-2014/6304 K.) Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık
kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

UNVAN – ADET – NİTELİK – SÜRE – DURUM – GÖREV YERİ

Sürekli İşçi (Güvenlik Personeli)
43
1-Ortaöğretim mezunu olmak
2-Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
3-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4-İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
5- Kadınlar için 160 cm, erkekler için 170 cm boyundan kısa olmamak
6-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
7-Üniversitemizin tüm yerleşke ve Birimlerinde çalışmayı kabul etmek
8-Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğine dair devlet hastanelerinden sağlık raporu almak
Sürekli Normal
Marmara Üniversitesi

Sürekli İşçi (Güvenlik Personeli)
7

1-Ortaöğretim mezunu olmak
2-Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
3-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4-İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
5- Kadınlar için 160 cm, erkekler için 170 cm boyundan kısa olmamak
6-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
7-Üniversitemizin tüm yerleşke ve Birimlerinde çalışmayı kabul etmek
8-Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğine dair devlet hastanelerinden sağlık raporu almak

Sürekli
Terörle
Mağduru
Marmara Üniversitesi

Sürekli İşçi (Temizlik Personeli)
44
1-En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu olmak
2-İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
3-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
4-Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden sağlık raporu almak
5-Üniversitemizin tüm yerleşke ve birimlerinde bulunan bütün akademik ve idari birimlerindeki genel temizlik, cam temizliği ve bahçe temizliği işlerinde çalışmayı kabul etmek
Sürekli Normal
Marmara Üniversitesi

II- Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alımı AÇIKLAMALAR

1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2) İstanbul ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu kabul edilecektir.
3) İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecektir.

4) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
5) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
7) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
8) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

III- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları https://pdb.marmara.edu.tr/
adresinde duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi hakkındaki bilgiler https://pdb.marmara.edu.tr/ belirtilecektir. Adaylar Covid-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından canlı yayınlanacaktır.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri https://pdb.marmara.edu.tr/ adresinden adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan; Kamu Kurum ve Kuruluşların İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://pdb.marmara.edu.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri https://pdb.marmara.edu.tr/ internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

VII- SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN
AÇIKLANMASI

1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanında yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 10 (on) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz https://pdb.marmara.edu.tr/ internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını; sınav kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile yazılı olarak bildirebilecektir. Sınav Kurulu itirazları sonuçlandırarak, ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı soyadı, imzası, adresi ve itiraz gerekçeleri olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII- ATAMA İŞLEMLERİ

1) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
2) Yerleştirmeden sonra, atama için öngörülen niteliklere sahip olmadığı anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3) Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, sağlık raporu v.b. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

İLETİŞİM : 0216 777 11 77

Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir