Haber

Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

İş Tanımı
Alınacak Kişi Sayısı
Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Çalışma Süresi
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
Öğrenim Durumu

Yazılım Proje Yöneticisi
1
10
Tam Zamanlı
4 katına kadar
Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
1
10
Tam Zamanlı
3 katına kadar
Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler

Yazılım Geliştirme Uzmanı
2
20
Tam Zamanlı
2 katına kadar
Genel Şartlar 1-(c) maddesinde belirtilen bölümler

Sistem ve Ağ Uzmanı
1
10
Tam Zamanlı
2 katına kadar
Genel Şartlar 1-(c) maddesinde belirtilen bölümler

I. Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

1) Yazılım Proje Yöneticisi (1 kişi – 4 katına kadar)

a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 5 (beş) yılını yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak çalışmış olmak.
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
ç) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
h) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,
ı) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
i) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,
j) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,
k) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,
m) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.

n) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
o) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
ö) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
p) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

r) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

s) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

ş) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.
t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
u) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
ü) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 3 katına kadar)

a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

j) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
n) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
o) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
ö) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
p) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
r) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
s) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi – 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
h) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
k) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

4) Sistem ve Ağ Uzmanı (1 kişi – 2 katı)

a) Orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında kurum çalışanı veya bu kurumlara danışmanlık yapan firma personeli olarak, en az 3 (üç) yıl network alanında ( Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı(Access Point Controller), NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı) çalışmış olmak.
b) Son 10 yıl içerisinden aşağıdaki sertifikalardan en az 1’sini almış olduğunu belgelemek:
a. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
b. Huawei Certified Network Professional (HCNP)
c. Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT)
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN),Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

ç) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) , Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,
ı) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak
j) Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
k) LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11a/b/g/n/ac, MPLS konularında yetkin olmak,

l) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
m) OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
n) Veri Merkezi Network alt yapısı bileşenlerinin (SAN, switch, firewall, load balancer) kurulum, planlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) NAT, PAT, DHCP, TFTP ,DNS, NTP, SNMP, SSH vb. ağ servislerini konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ö) MAC adres tabanlı doğrulama ve filtreleme servislerini konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir,

d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
c) Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için Yazılı sınav 25 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır( http://pdb.marmara.edu.tr)

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR

SINAVIN ŞEKLİ;
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X. Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün : Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.

Yazılı Sınav Tarihi : 25 Eylül 2020

Marmara Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir