İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur Alınacak

Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur Alınacak

Kamu Personeli İş ilanı

Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur Alınacak

Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur Alım İlanı

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Mardin ili, Nusaybin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadro açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur Kadrolar

SINIFI
KADRO UNVANI
KADRO DERECESİ
ADEDİ
NİTELİĞİ
CİNSİYET
KPSS TÜRÜ
KPSS PUANI

1

GİH
VHKİ
7-9
3
Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.
M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az 55 Puan

2

GİH
Tahsildar
9
1
Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az 55 Puan

3

GİH
Memur
9
1
Yerel Yönetimler Ön lisans Programından Mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P93
En az 55 Puan

4

GİH
Memur
9
1
Kamu Yönetimi Lisans Programından Mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az 55 Puan

5

GİH
Memur
8
1
İletişim Fakültesi Lisans Programlarından Mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az 55 Puan

6

GİH
Memur
7
1
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az 55 Puan

7

TH
Sosyolog
7
1
Sosyoloji Lisans programı mezunu olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az 55 Puan

8

GİH
Memur
7
1
Sosyal Hizmet Lisans programı Mezunu olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3
En az 55 Puan

9

TH
Tekniker
8
1
Elektrik Önlisans programından mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P93
En az 55 Puan

10

TH
Tekniker
8
1
Makine Önlisans Bölümünden Mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS
P93
En az 55 Puan

11

TH Tekniker 9 1
İnşaat Teknolojisi Önlisans Bölümünden Mezun olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P93
En az 55 Puan

12

TH Mühendis 8 1
Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri Lisans Programlarının birinden Mezunu olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P3
En az 55 Puan

13

SH
Psikolog 9 1
Psikoloji Lisans programından mezun olmak.
Kadın KPSS
P3
En az 55 Puan

14

GİH
Memur 9 1
Adalet Önlisans programından mezun olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P93
En az 55 Puan

15

GİH Zabıta 7 3
Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P93
En az 55 Puan

16

GİH Zabıta 7 1
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P94
En az 55 Puan

17

GİH Zabıta 9 2
Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
Kadın KPSS
P93
En az 55 Puan

18

GİH
Bilgisayar
İşletmeni
7 1
Herhangi bir Lisans Programından Mezun olmak. M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
Erkek/Kadın KPSS
P3
En az 55 Puan

19

TH Mühendis 9 1
Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P3
En az 55 Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur Alınacak.

Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur İçin İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların
karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.

c) Zabıta Memuru kadrosu için;

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel
şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

d) 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

e) 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için

M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;

 1. İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden (www.nusaybin.bel.tr) temin
  edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 8. 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için istenilen sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 9. 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.’ den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası
  veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
-Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/01/2019 den 04/02/2019 günü saat 17.00′ a kadar (mesai
günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
-Zabıta memuru kadrosu için başvurular şahsen yapılacaktır.
-Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

-Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 08/02/2019
tarihinde belediyemiz www.nusaybin.bel.tr adresinden ilan edilecektir,
-Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir.
-Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

-Sınav, Nusaybin Belediyesi Meclis Toplantı salonunda
-18/02/2019 Saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
-Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

 • Sıra No 01-03 (dahil) kadar 18/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 04-08 (dahil) kadar 05/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 09-13 (dahil) kadar 06/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 14-16 (dahil) kadar 07/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
 • Sıra No 17-19 (dahil) kadar 08/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
  -Sınav, sözlü sınav olarak gerçekleştirilecektir.
  Sınav Konuları:
  -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  -Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
  Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri

belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Mardin Nusaybin Belediyesine 24 Adet Memur Alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir