Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 31 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Kadrolar

NİTELİK KODU
UNVANI
ADET
ARANILAN NİTELİKLER

1
Hemşire
20 (yirmi)
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Lisans bölümlerinden mezun olmak.

2
Hemşire
2 (iki)
Liselerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

3
Hemşire
1(bir)

Liselerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En Az 3 (Üç) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak, Kan Gazı Sistemi Kullanıcı Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak. Ventilatör Cihazı Kullanıcı Eğitimine Katılım Belgesine Sahip Olmak, Prismailex CRRT Cihazı Kullanımı Eğitim Sertifikası Olmak, İlkyardım eğitimi ve OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitim belgesine sahip olmak, Laparoskopik Sistem Kurulumu, Sterilizasyon ve Bakım Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak,
Axis Eliten Oksit Gaz Sterilizasyon Sistemleri Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak, KVC Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak,

4 Hemşire

1(bir)

Liselerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Hastanelerin Kroner Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 2 (iki) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak, Prismailex CRRT Cihazı Kullanımı Eğitim Sertifikasi Olmak, Nöromonitörizasyon Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak, Hasta Başı Monitörü Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak, Ventilatör Cihazı Kullanıcı Eğitimine Katılım Belgesine Sahip Olmak, Kan Gazı Sertifikasına Sahip Olmak, Perfüzör Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak,

5
Hemşire
1(bir)

Liselerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 1. Basamak Dahiliye Yoğun Bakım en az 3(üç) yıl deneyimli olmak, Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak, Prismafkex CRRT Tedavi Programına Katılım Belgesine Sahip olmak, Hemşirelik Yönünden Temel Yoğun Bakım Kursuna Katılım Belgesine Sahip olmak, Temel Düzey Onkoloji Hemşireliği Kursu Katılım Belgesine Sahip Olmak,

6
Hemşire
1(bir)

Liselerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin ortopedi servisinde en az 3(üç)yıl deneyimli olmak, Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu katılım belgesine sahip olmak, Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine sahip olmak, Laparoskopik sistem kurulumu, sterilizasyon ve bakım eğitim belgesine sahip olmak, Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitim belgesine sahip olmak, İlk Yardım eğitimi ve OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitim belgesine sahip olmak.

7
Hemşire
1(bir)

Liselerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Erişkin Acil servis 3(üç) yıl deneyimli olmak, İlkyardım eğitimi ve OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitim belgesine sahip olmak, Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine sahip olmak,

8 Röntgen Teknisyeni

1(bir)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü veya Radyoloji Öğretim Programı önlisans mezunu olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde en az 5(beş) yıl deneyimli olmak, MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimi belgesine sahip olmak, C- Kol Skopi Cihazı Temel Bilgi eğitimi belgesine sahip olmak, Dijital röntgen cihazı temel eğitimi belgesine sahip olmak, Enfeksiyondan Korunma eğitim belgesine sahip olmak, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.

9
Laborant
1(bir)

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümü veya Laborant ve Veterinerlik Sağlık programı önlisans bölümünden mezun olmak,
3. Basamak Üniversite Hastanelerinin en az 10 (on) yıl Patoloji laboratuvarında deneyimli olmak, Prespitan cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine sahip olmak, Doku gömme cihazı, Frozen cihazı, Mikrotom cihazı, Doku Takip cihazı, Lam Kapama cihazı, Lam Boyama cihazı kullanım eğitim programına katılım belgesine sahip olmak, İmmunohistokimya boyama cihazı kullanıcı eğitimi belgesine sahip olmak.

10
Sağlık Teknikeri
1(bir)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü veya Radyoloji Öğretim Programı önlisans mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Nükleer Tıp bölümünde en az 5(beş) yıl deneyimli olmak, Kemik Dansitometrelerinde operatörlük ve kullanma yeterlik belgesine sahip olmak, Gama Kamera SPECT Görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimi sertifikasına sahip olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim belgesine sahip olmak.

11
Laborant
1(bir)

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümü veya Laborant ve Veterinerlik Sağlık programı önlisans bölümünden mezun olmak,
3. Basamak Üniversite Hastanelerinin laboratuvar birimlerinde en az 3(üç) yıl deneyimli, Doku gömme cihazı, Frozen cihazı, Mikrotom cihazı, Doku Takip cihazı, Lam Kapama cihazı, Lam Boyama cihazı kullanım eğitim programına katılım belgesine sahip olmak, İmmünohemotoloji kart ve ekipmanları ile ilgili sistem aplikasyonu ve teknik servis eğitimi almış olmak, Otomatik Hematoloji Analizörü(kan sayımı) cihazı eğitimi belgesine sahip olmak, Tam otomatik İdrar Sediment ve Kimya Analizörü Cihazı eğitimi belgesine sahip olmak, Kan Kültür, Koagulasyon, Kangazı cihazı temel kullanım eğitimi belgesine sahip olmak,

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2- KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, 26/05/2021 – 04/06/2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu nitelik kodunun şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Online Başvuru Bilgileri (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri (başvurulan nitelik kodu, TC Kimlik No, ad, soyad, telefon no ve KPSS puanı) eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir. Örn: xy,abcde şeklinde)
2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodunun ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
5- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Başvurulan nitelik kodunun aranan niteliklerinde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim belgesi” kısmına yüklenecektir. Aranan niteliklerde deneyim, sertifika vb. belge istenmeyen nitelik koduna başvuracak adayların bu alana herhangi bir belge yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.)

İletişim Bilgileri:

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 26/05/2021 – 04/06/2021 (mesai bitimine kadar)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak.

Yorum yapın