Anasayfa » Haber » Maden Tetkik ve Arama 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Maden Tetkik ve Arama 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Maden Tetkik ve Arama 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Başvuru tarihleri: 11-22 Kasım 2019

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

1 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Sınava Giriş Şartları :

A – ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (100’üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)
B – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,
C- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
D – Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,

E – Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak,
F – Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),
G – Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,
H – Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,
I – Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

2 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Müracaat İşlemleri :

Başvurular MTA Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat Formuyla yapılacaktır.
Form ekinde:
A ) Nüfus cüzdanı fotokopisi
B ) Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,
C ) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet taahhüdü beyanı)
D ) Askerlik durum beyanı,
E ) 3 adet vesikalık fotoğraf,
F ) Adli Sicil beyanı,
G ) Sağlık durum beyanı
H ) Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış)
I ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı
örneği,
Yer alacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.

3 – Başvuru Şekli ve Yeri :

Başvurular 11.11.2019 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, müracaat
formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 22.11.2019 günü mesai bitimine kadar; MTA Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3.Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:139 –
06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine elden (şahsen) başvurmaları gerekmektedir. Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren müracaat formu ve diğer beyan formları, MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya www.mta.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. “Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi”, en geç 25.11.2019 tarihine kadar Kurumumuzun yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecektir. Bunun haricinde adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

4 – Sınav Şekli ve Konuları :

Sınav, 21/12/2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır.

Adaylar; sınava girilecek yer ve zamanı gösteren Sınav Giriş Belgesine aday.ankara.edu.tr web adresinde bulunan ilgili linkten 13.12.2019 tarihi itibariyle ulaşacaklardır.

Adaylar sınava gelirken Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay Astsubay vb. kimliği kabul edilmez!)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Kurum kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.

Sınav binalarına,

siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç);

her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) alınmayacaktır.

Sınav Konuları:

A – Hukuk :
1 – Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
2 – İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)
3 – Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)
4 – Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
5 – Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)
6 – Ceza Hukuku (Genel Esaslar)
7 – Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)
B – İktisat :
1 – Genel Ekonomi Teorisi (Mikro – Makro Ekonomi v.d.)
2 – Güncel Ekonomik Sorunlar
3 – Milli Gelir
C – Maliye :
1 – Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası.
2 – Türk Vergi Hukukunun Genel Esasları.
3 – Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.
D – Muhasebe :
1 – Genel Muhasebe
2 – Bilanço Analizi ve Teknikleri.
E – Yabancı Dil :
İngilizce

5– Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi :

Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.
Değerlendirme her alanda 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olup, iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda başarılı olabilmek için adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil) en az 60 puan alması ve ortalamasının en az 65 puan olması zorunludur.

Yazılı sınav puanı 65 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanın dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi www.mta.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecek ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplarına giren konularda yapılır. Bu sınavlarda ayrıca adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam
puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu ; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin atamaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

6 – Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz :

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların asıl ve asıl sayısı kadar yedek listesi Kurum internet sayfasında ilan edilecek ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecektir.

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının aday.ankara.edu.tr web adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN TR560001000799699103995014 numaralı hesaba 25
TL
(Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 201 14 45- (0312) 201 14 46 numaralı telefonlardan alınabilir.

Maden Tetkik ve Arama 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir