İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Personel Alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Personel Alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Personel Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara”da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Personel Kadrolar

UNVANI
ADET
KPSS PUAN TÜRÜ
AÇIKLAMALAR

Mühendis
1
KPSS P3
Elektrik – Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak.
En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Mühendis
1
KPSS P3
Makina Mühendisliği lisans mezunu olmak.
En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Tekniker
1
KPSS P93
Harita ve Kadastro ön lisans programlarından mezun olmak.
En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

1
KPSS P93
İnşaat veya İnşaat Teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak.
En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

1
KPSS P93
Bilgisayar Programcılığı önlisans programlarından mezun olmak.
C#, MCSD yazılım ve veri tabanı uzmanlığı, HTML, MS SQL SERVER konularında bilgi sahibi olmak ve bunları belgelendirmek.

Teknisyen
1
KPSS P94
Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.
En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Büro Personeli

1
KPSS P93
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1
KPSS P93
Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2
KPSS P93
Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1
KPSS P3
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Uluslararası İlişkiler lisans programı mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az 60 puan almış olmak.

1
KPSS P3
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.
Endüstriyel Otomasyon alanında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

Destek Personeli

1
KPSS P94
Lise ve dengi okullardan mezunu olmak.
E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
SRC-2 belgesi yanında psikoteknik belgesine sahip olmak.

2
KPSS P94
Meslek Liselerinin Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olmak veya sıhhi tesisat ve iklimlendirme alanında ustalık belgesi bulunmak.
Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi, katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi sahibi olmak. Mesleğinde en az iki yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

3
KPSS P94
Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi ve benzer bölümlerinden mezun olmak veya alanında ustalık belgesi bulunmak.
Alçı, sıva, boya, alçıpan sistemleri, duvar ve zemin döşemeleri, tamirat-tadilat işlerinde en az iki yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

1
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Tarım Alanı Bahçe Bitkileri dallarından mezun olmak.

1
KPSS P94
Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak veya elektrik- elektronik teknolojisi alanında ustalık belgesi bulunmak.
Mesleğinde en az iki yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Personel Alımı AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

11- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

14- Lisans mezunları için 2018 – 2019 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
15- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez

Başvuru Tarihleri:

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
8- Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
9- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir