İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Konya Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Konya Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Konya Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Konya Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Konya Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen hükümleri kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam zamanlı, 2 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Microsoft ASP.NET C# MVC ile uygulama geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b) Belgelemek kaydı ile büyük çaplı en az 1 (bir) adet projede görev almış olmak,
c) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS), JQuery, AngularJS ve NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
e) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
f) Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri, analiz ve tasarımları konularında tecrübe sahibi olmak,
h) MSSQL, Oracle veya PostgreSQL veritabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,
i) T-SQL veya PL/SQL dillerinden biri ile birlikte stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

j) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, RESTful vb. web teknolojilerine hâkim olmak,

k) Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) WCF, XML, JSON Web servis kullanımı ve yazımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
m) Microsoft Team Foundation Server (TFS), GIT, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçları ile proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) LDAP, Oauth2, OpenID Connect veya SAML konularında tecrübe sahibi olmak,
o) Birim testleri konusunda bilgi sahibi olmak.
p) Tercihen Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular, 12-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 29 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar,
Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6, 42130, Karatay/KONYA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde posta/kargo ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1),
b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2),
c) Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi,
d) E-devletten alınacak adli sicil kaydı,
e) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde
doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
g) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir),

h) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

i) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
j) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır),
k) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
l) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak yer bir pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
c) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
d) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 06 Ağustos 2019 tarihinde www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
d) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
e) Sözlü/uygulamalı sınav 20/08/2019 ve 21/08/2019 tarihlerinde Konya Teknik Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu, Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6, 42130, Karatay/KONYA adresinde yapılacaktır.
f) Sözlü/uygulamalı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılacaktır.
g) Sözlü/uygulamalı sınav puanları esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

SINAVIN SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 2 (iki)’dir.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri
teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları (2 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar 13.512,24 TL olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Konya Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir