Kocaeli Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Büro Personeli, Destek Personeli, Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla, Eczacı ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyonlar için sözlü sınav yapılmak kaydıyla alım yapılacaktır.

Kocaeli Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Kadrolar

KADRO NO
KADRO UNVANI
ADET
ÖĞRENİM
PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
BÜTÇE GİDERLERİ

1
Eczacı*
1
Lisans
Sözlü Sınav
Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
Özel Bütçe

2
Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti*
1
Lisans/Önlisans/Lise ve Dengi
Sözlü Sınav 1-Geçerli bir Kategori B1.1 veya B1.2 hava aracı bakım personeli lisansına ve kategoriye uygun olarak bu lisansa işlenmiş hava aracı tipine sahip olmak, 2-Belgelendirilmek üzere bakım kuruluşlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 3-55 yaşından gün almamış olmak
Özel Bütçe

3
Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti*
1
Lisans/Önlisans/Lise ve Dengi
Sözlü Sınav 1-Geçerli bir Kategori B2 hava aracı bakım personeli lisansına ve kategoriye uygun olarak bu lisansa işlenmiş hava aracı tipine sahip olmak, 2-Belgelendirilmek üzere bakım kuruluşlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 3-55 yaşından gün almamış olmak
Özel Bütçe

4
Sağlık Teknikeri
1
Önlisans
KPSSP93
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe

5
Büro Personeli
3
Önlisans
KPSSP93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe

6
Büro Personeli
1
Önlisans
KPSSP93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. İşaret Dili Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe

7
Büro Personeli
3
Önlisans
KPSSP93
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe

8
Büro Personeli
3
Önlisans
KPSSP93
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe

9
Destek Personeli
5
Lise ve dengi
KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
1-Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
2-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
4-Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
5-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Özel Bütçe

*Eczacı ile Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonlarına başvuran adaylarda KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir. Sözlü Sınav sonucu göreve başlayan adaylar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3-Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Eczacı pozisyonuna müraccat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3. ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1- 1 adet fotoğraf
2 Başvuru formu
3 2020 KPSS sonuç belgesi
4 Nüfus cüzdan fotokopisi. (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
5 Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.
6 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
7 Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
8 Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 23:59’a kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail gönderebilirler.
Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler (Eczacı ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti hariç) KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kocaeli Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak.

Leave a Reply