İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 13 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 13 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

11 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanlardan, yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

I) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,
2- Yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun olması,
3- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS A Grubu) birinden;

Uzman yardımcısı (genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1, KPSS P17, KPSS P18, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 220 kişi,
Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P12 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olması (1/1/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,
gerekmektedir.

II) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Sınav başvuruları 7/10/2019 tarihinde başlayıp, 21/10/2019 tarihinde saat 17.00 itibariyle sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.

III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü genel alandan başvuranlar için 7-8/12/2019 tarihlerinde, istatistik alanından başvuranlar için ise 7/12/2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü:

a) Uzman yardımcısı (genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye ekonomisi, kalkınma iktisadı, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadı, işletme finansmanı),
2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi),
3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk [başlangıç – kişiler hukuku – eşya hukuku], ticaret hukuku [başlangıç – ticari işletme – ticaret şirketleri – kıymetli evrak], ceza hukuku [genel hükümler]),
4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel matematik ve ticari hesap),
konularından klasik sınav şeklinde ve 7-8/12/2019 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir.

b) Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

İstatistik Bilgisi: (Temel İstatistik Bilgisi, Olasılık ve İstatistik Teorisi, Nicel Karar Yöntemleri)

Temel İstatistik Bilgisi: (veri, veri kaynakları, veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, indeksler, hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, parametrik olmayan testler),

Olasılık ve İstatistik Teorisi: (olasılık, rasgele değişken, sürekli ve süreksiz olasılık dağılımları, matematiksel istatistiğin temelleri),

Nicel Karar Yöntemleri: (yöneylem araştırması, karar teorisi ve karar yöntemleri, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, çok ölçütlü karar verme, veri madenciliği), konularından klasik sınav şeklinde ve 7/12/2019 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki konu gruplarına ilaveten yazılı sınavlarda, iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak her alan için atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı
anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü sınav adayların;

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalamasıdır. Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir. Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve
“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR:

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir