İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN KODU – UNVANI – ADET – KPSS PUAN TÜRÜ – AZAMİ BRÜT ÜCRET – ARANAN NİTELİKLER

HM-01 Hemşire 8 P3 5.137,87.-TL Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

PS-02 Psikolog 1 P3 5.137,87.-TL Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

DT-03 Diyetisyen 1 P3 5.137,87.-TL Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

ST-4 Sağlık Teknikeri 1 P93 4.900,32.-TL
Ön Lisans Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikliği Bölümü mezunu olmak.

ST-5 Sağlık Teknikeri 5 P93 4.900,32.-TL Ön Lisans Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.

DSP-6 Diğer Sağlık Personeli 4 P93 4.900,32.-TL
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.

BP-7 Büro Personeli 1 P93 3.992,89.-TL
Ön Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında yönetici asistanlığı, taşınır kayıt-satınalma, ve mutemetlik iş deneyimi olmak. Bilgisayar işletmenliği eğitimi sertifikasına sahip olmak.

BP-8 Büro Personeli 1 P94 3.961,73.-TL
Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla, hastanelerin depo departmanında çalışma deneyimi olmak.

BP-9 Büro Personeli 1 P3 4.039,64.-TL
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden mezun olmak.

TK-10 Tekniker 1 P93 5.103,11.-TL Ön Lisans Elektrik Bölümü mezunu olmak.

TKN-11 Teknisyen 1 P94 4.244,80.-TL
Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri alanlarından mezun olmak.

KG-12
Koruma Güvenlik Görevlisi
4
(Erkek)
P3 4.523,28.-TL
Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 170 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 13’ten az olması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olmak.

DP-13
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)
5 P94 3.788,21.-TL
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalıkve benzeri engelleri bulunmamak. Bina içi büro ve açık alan temizliği, eşya ve evrak taşıma, gerektiğinde bina dışı çevre temizlik görevini yapmak üzere istihdam edilecektir.

NOT: Hemşire, Psikolog ve Diyetisyen; Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kadrosudur.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlileri için 30 yaşını tamamlamamış olmak.)
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar
Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

9- Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak
13- Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4- KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
9- Özel Güvenlik Kimlik Belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde
www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşme fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların
ataması yapılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

ADRES : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kapmusü Batı Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş
İLETİŞİM : Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197, (0344) 300 1205

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir