Anasayfa » Haber » Kaçkar İtfaiye 3 İtfaiye Memuru Alacak

Kaçkar İtfaiye 3 İtfaiye Memuru Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Kaçkar İtfaiye 3 İtfaiye Memuru Alacak

Kaçkar İtfaiye 3 İtfaiye Memuru Alım İlanı

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri memuru alınacaktır.

Kaçkar İtfaiye 3 İtfaiye Memuru Kadrolar

S.No
Kadro Ünvanı
Sınıfı
Kadro Derecesi
Adedi
Niteliği
Cinsiyeti
Kpss Türü
Kpss Puanı

1
İtfaiye Eri
GİH
9
1
Acil yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümünden mezun olmak ,
C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
Erkek/Kadın
KPSSP3
En az 70 puan

2
İtfaiye Eri
GİH
10
2
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak
C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
Erkek/Kadın
P93
En az 70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Birliğimizin yukarıda belirtilen boş İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.Başvuru Genel Şartları

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2.Başvuru Özel Şartları

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 puan türünde Kamu Personel Seçme
Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, itfaiye eri
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre
boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
e) C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da birliğimiz internet [email protected] adresinden
temin edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
birliğimizce tasdik edilebilir.)
d) Adli sicil belgesi,
e) İkametgah belgesi,
f) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
g) KPSS sonuç belgesinin çıktısı,
h) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
suretiyle birliğimizce tasdik edilebilir.)
i) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
j) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
k) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 10/01/2019 gününden 21/01/2019 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-16.30 arasında) Birliğimiz Hizmet binasında itfaiye müdürlüğü ( Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen/ RİZE) teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular birliğimizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Birlik, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 24/01/2019 tarihinde [email protected] internet adresinden ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Birliğimizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

İtfaiye Eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 30/01/ 2019 tarihlerinde saat: 09.30 başlamak üzere, Kaçkar İtfaiye Mezbahane Ve Katı Atık Birliği Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları
e) Uygulamalı sınavda; kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımını kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri birliğin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında www.kackarbir.gov.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Kaçkar İtfaiye 3 İtfaiye Memuru Alımı DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında ([email protected] ) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kaçkar İtfaiye 3 İtfaiye Memuru Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir