İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Personel Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Personel Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Sözleşmeli Personel Kadroları

Sıra No
Pozisyon
Pozisyon Adedi
Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan
Yabancı Dil Şartı
YDS Puanı

1
Avukat
10

Hukuk lisans programından mezun olmak

2
Sosyal Çalışmacı
4
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak

3
Psikolog
2

Psikoloji lisans programından mezun olmak

4
Fizyoterapist
2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak

5
Hemşire
28
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak

6
Ebe
3

Ebelik lisans programından mezun olmak

7
Çocuk Gelişimcisi
2
Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak

8
Mühendis
50
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

9
Mühendis
2
Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

10

Mühendis
9
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

11
Mühendis
3
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

12
Mühendis
20
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

13
Mühendis
6
Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

14
Mühendis
6
İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

15
Şehir Plancısı
20
Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

16
Mimar
20
Mimarlık lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

17
Peyzaj Mimarı
4
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının
birinden mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

18
Matematikçi
4
Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, MatematikBilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

19
İstatistikçi
4
İstatistik lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

20

Ekonomist
18
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 60 puan

21
Tercüman
2
Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak
YDS – İngilizce
En az 90 puan

22

Arkeolog 2
Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak

23
Sanat Tarihçisi
3
Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak

24

Programcı 4
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak

25

Tekniker 15
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

26

Tekniker 12
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

27

Tekniker 10
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak

28

Teknisyen 13
Ortaöğretim Kurumlarının Harita- Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları veya İnşaat Teknolojisi Alanı –
Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak

29

Teknisyen 12
Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak

30

Eğitmen 35 Bilişim Teknolojileri – –

31

Eğitmen 12 Almanca YDS – Almanca
En az 80 puan

32
Eğitmen
1 Çince YDS – Çince
En az 80 puan

33
Eğitmen
1 Farsça YDS – Farsça
En az 80 puan

34
Eğitmen
3
Fransızca
YDS – Fransızca
En az 80 puan

35
Eğitmen
25
İngilizce
YDS – İngilizce
En az 80 puan

36
Eğitmen
1
İspanyolca
YDS – İspanyolca
En az 80 puan

37
Eğitmen
1
İtalyanca
YDS – İtalyanca
En az 80 puan

38
Eğitmen
1
Japonca
YDS – Japonca
En az 80 puan

39
Eğitmen
1
Korece
YDS – Korece
En az 80 puan

40

Eğitmen
2
Rusça
YDS – Rusça
En az 80 puan

41
Eğitmen
2

Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak

42
Eğitmen
10

Grafik

43
Eğitmen
11

Muhasebe ve Finansman

44
Eğitmen
24

Müzik

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
e. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
b. Başvuran adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (20/12/1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
ç. Avukat pozisyonuna başvuran adaylarda, “Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak” şartı aranacaktır. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
d. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na
göre işlem yapılacaktır.

e. Eğitmen (Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak) pozisyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartı aranacaktır.
f. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.
g. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

  • Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • (Yabancı dil şartı olan pozisyonlar için) YDS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)-YDS yoksa eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek mezuniyet notu olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2100 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı mezuniyet notuna sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 19/12/2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 20/12/2019 – 26/12/2019 tarihleri arasında Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav; a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5302 sayılı Kanun, 5355 sayılı Kanun, 442 sayılı Kanun) ç) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile d) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Personel Alımı SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı olarak; yabancı dil sınav şartı var ise sınav puanı ile YDS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

ATAMA YAPILACAK POZİSYONA İLİŞKİN GÖREV YERİ

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Personel Alacak.

Yorum yapın