İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Personel Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Personel Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  pozisyonlara  açıktan  atama  yoluyla  sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Sıra No | Pozisyon | Pozisyon Adedi | Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan | Yabancı Dil Şartı | YDS Puanı

1 Hemşire 9 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. —

2 Çocuk Gelişimcisi 1 Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak. —

3 Mühendis 3 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. YDS –İngilizce | En az 70 puan

4 Mühendis 2 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. YDS –İngilizce | En az 70 puan

5 Şehir Plancısı 1 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. YDS –İngilizce | En az 70 puan

6 Mimar 1 Mimarlık lisans programından mezun olmak. YDS –İngilizce | En az 70 puan

7 Ekonomist 1 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak. YDS –İngilizce | En az 70 puan

8 Tekniker 1 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. —

9 Teknisyen 5 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. —

10 Eğitmen 1 Bilişim Teknolojileri —

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş  bulunan  pozisyonlar  için  yapılacak  başvurularda  uyulması  gereken  genel  ve  özel  şartlar aşağıdadır.

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Sözleşmeli Personel BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan  edilen  pozisyonlara  atanmak  için  başvuracak adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
4.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
2. Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3.  Eğitmen  pozisyonu  için  “Atamaya  Esas  Alan”,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Talim  ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.
4.   İlan   edilen   pozisyonlar   için,   aranan   öğrenimin   yurtdışında   bitirilmesi   halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.
5. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar  14/12/2020  –  18/12/2020  tarihleri  arasında,  sadece  https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.
Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.  BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ-  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm  notunun  (Üniversitenin  ilgili  bölümlerinin,  ÖSYM  tarafından  açıklanan  2020  yılı  YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği “başarı puanı” belirlenecektir.
Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı aday (toplamda 75 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21/12/2020 tarihinde kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
24/12/2020  tarihinde  yapılacak  sözlü  sınav  için  adayların,  kendilerine  bildirilen  saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözleşmeli  personel  pozisyonları  için  yapılacak  sözlü  sınav  24/12/2020  Perşembe  günü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilmeyecektir.  Sınava  girmeye  hak kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  adaylar,  sınav  hakkını  kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat:
a. 442 sayılı Köy Kanunu,
b. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
d. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
e. 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu,
f. 5393 sayılı Belediye Kanunu
5)  Kamu  Görevlileri  Etik  Davranış  İlkeleri  ile  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında Yönetmelik konuları ile
6) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav; pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde 40 puan,  yukarıda  belirtilen  diğer  konularda  ise  12’şer  puan  olmak  üzere  toplamda  100  tam  puan üzerinden yapılır.
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  yukarıdaki  açıklamaya  göre  hesaplanacak  sınav puanı olarak; pozisyon için yabancı dil sınav şartı var ise sınav puanının %75’i ile YDS puanının %25’i alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların   atamaya   esas   başarı   puanlarının   aynı   olması   halinde   pozisyona   ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır.
Sınavda  60  ve  üzerinde  puan  almış  olmak,  bu  sıralamaya  giremeyen  adaylar  için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  kurumumuzun  genel  ağ  sayfasında  (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren iki gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5    34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından iki gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav  Kurulu;  sınav  sonunda  personel  alımı  için  ilana  çıktığı  pozisyonlardan,  başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.

8. ATAMA YAPILACAK POZİSYONA İLİŞKİN GÖREV YERİ

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Sözleşmeli Personel Alımı DİĞER HUSUSLAR

Sınavı   kazanan   adaylardan   atamaya   teşkil   etmek   üzere   istenilecek   belgeler   için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru  aşamasında  veya  sonrasında  gerçeğe  aykırı  veya  eksik  beyanda  bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir