Anasayfa » Haber » İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Alımı İlanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: ZABITA MEMURU ALIM İLANI

İstanbul   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Alımı Kadrolar

Sıra No | Kadro Unvanı | Hizmet Sınıfı | Kadro Derecesi | Kadro Adedi | Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Puanı

1 | Zabıta Memuru | GİH | 10 | 20 | Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. | Kadın | P94 | En az 70 puan

2 | Zabıta Memuru | GİH | 10 | 20 | Herhangi bir Ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. | Erkek | P94 | En az 70 puan

3 | Zabıta Memuru | GİH | 10 | 10 | Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Kadın | P93 | En az 70 puan

4 | Zabıta Memuru | GİH | 10 | 10 | Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak. | Erkek | P93 | En az 70 puan

5 | Zabıta Memuru | GİH | 10 | 20 | Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | Kadın | P3 | En az 70 puan

6 | Zabıta Memuru | GİH | 10 | 20 | Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | Erkek | P3 | En az 70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en  az 1.67  metre,  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun  1 metreden  fazla olan kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  (Boy  ve  kilo  tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3.  Sınavın  yapıldığı  tarihte  30  yaşını  doldurmamış  olmak  (8/2/1991  ve  daha  sonraki tarihlerde doğanlar).
4.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 – 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

1.   Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   ve   Kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi,
2. Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
3. 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
8. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir