İletişim Başkanlığı 9 Adet Basın-Enformasyon Personeli Alacak

İletişim Başkanlığı 9 Adet Basın-Enformasyon Personeli Alacak

İletişim Başkanlığı 9 Adet Basın-Enformasyon Personeli Alım İlanı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

I- GENEL AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlığımızca yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce dilinden dokuz (9) adet Basın-Enformasyon Personeli alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için aranılan şartlar:
(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
(b) Halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, karşılaştırmalı uluslararası siyaset, gazetecilik ve ekonomi alanlarından birinden mezun olmak veya yüksek lisans yapmış olmak (Yurtdışında yüksek lisans yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş olmak),

(c) Başkanlık uygun gördüğü bölümlerden de takdir yetkisini kullanarak alım yapabilecektir.
(ç) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2017-2018 yılları içerisinde alınmış olması),
(d) İkinci bir dil bilmek tercih sebebi sayılacaktır,
(e) Simültane tercüme yapabilen personel diğer başvuran adaylara göre tercih sebebi sayılacaktır,
(f) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Adaylar 14-31 Ocak 2019 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar, hafta sonu hariç) başvurularını, (İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Birimi) elden yapacaklardır.
(2) Adaylar başvuru esnasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri ve noter tasdikli onaylarını getireceklerdir.

Diploma veya mezuniyet belgesi, (varsa Yüksek Lisans Belgesi)

YDS Sonuç Belgesi / Yabancı Dil Belgesi,

Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge (son 6 ay içinde alınmış olması),

Vesikalık fotoğraf,

Nüfus cüzdanı / Yabancı uyruklular için pasaport,
(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
(4) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (9 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;
Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile),

Yazılı Kompozisyon: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmelere lişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde kompozisyon sınavına alınacaktır.
Sözlü Sınav: Genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.

Çağrılacak Aday Sayısı

Başkanlığımız tarafından Basın-Enformasyon Personeli pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak yazılı sınavlar neticesinde her birinden seksen (80) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.iletisim.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

V- İletişim Başkanlığı 9 Adet Basın-Enformasyon Personeli ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.
(2) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(3) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
(4) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(5) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

VI- İletişim Başkanlığı 9 Adet Basın-Enformasyon Personeli Alımı BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlık internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 583 58 12-22
İnternet/web Sayfası: www.iletisim.gov.tr
Adres: İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:119 Balgat/ANKARA

İletişim Başkanlığı 9 Adet Basın-Enformasyon Personeli Alacak.

Yorum yapın