İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) İSTİHDAMINA İLİŞKİN GİRİŞ SINAVI İLANI

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Bakanlığımız merkez teşkilatı İstanbul hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıda yer verilen tabloda belirtilen sayıda ve pozisyonda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

POZİSYON-SAYI

  • BÜRO PERSONELİ – BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3
  • DESTEK PERSONELİ – YARDIMCI HİZMETLİ 25
  • DESTEK PERSONELİ – ŞOFÖR 2
  • KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 15
  • TEKNİKER – ELEKTRİK 3
  • TEKNİKER – İNŞAAT 2
  • TEKNİKER – SIHHİ TESİSAT 2
  • TEKNİKER – İKLİMLENDİRME 1

II-Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alımı SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.
b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (16 Ekim 2020) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,
ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

B- Özel Şartlar

a) Büro Personeli (Bilgisayar İşletmeni) pozisyonu için;
-Bilgisayar Programcılığı önlisans programı mezunu olmak,
-KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
b) Destek Personeli (Yardımcı Hizmetli) pozisyonu için;
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
-KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;
-Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,
-KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
-Üniversitelerin önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
-KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

d) Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;
-Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,
-KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
e) Tekniker (Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;
-Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
-KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

f) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;
-İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
-KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;
-İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
-KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
gereklidir.

IV-SINAV BAŞVURUSU

a) Giriş sınavı başvurusu, 5 Ekim 2020 tarihinden 16 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Ancak, Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvuru formunun imzalı bir örneği ile Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının aslını veya onaylı örneğini en geç 20 Ekim 2020 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
ç) Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

V-SINAV ŞEKLİ

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.
Adaylar, her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır.
Sınav günü, saati ve yeri Bakanlığımızın (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır.
Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

VI-SINAV KONULARI

Genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

VII-DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında adaylar,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında,
ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.

Her pozisyon için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

IIX-YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alımı Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

IX-Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 Sözleşmeli Personel Alımı DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
b) Sınavı kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
ç) Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:
Adres:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55
Faks : 0 (312) 425 04 43

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir