Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörü Alım İlanı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü” kadrosuna en fazla 15 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden; KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS veya e-YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması,
e) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2019) 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
f) Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,
g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,
h) Süresi içinde başvurmuş olması,
gerekmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 27 Kasım 2019 tarihinden 12 Aralık 2019 günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) https://hkkbasvuru.hmb.gov.tr adresi veya Bakanlık internet sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresinBaşkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart Mah. İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle / ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.

Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturma, arama ve el koyma usullerine ilişkin hükümleri, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)

Ekonomi: Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz), Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

Maliye; Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

İşletme: İşletme Ekonomisi, İşletme Finansmanı

Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla; ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup; ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı olarak alacakları; aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav: Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zeka, tutum ve davranış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100 üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır).

Sözlü sınavında başarılı olanlardan, KPSS sınavı, yazılı sınavı ve sözlü sınavı notlarının ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılır. Ortalamaların eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA

Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü alma hakkına sahiptir.

Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyannedenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

BİLGİ TEMİNİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8 06510 Emek / ANKARA
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
e- posta: [email protected]
Telefon: (312) 204 73 41 – 204 73 43

Yorum yapın