Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından: HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 adet Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısının alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

1-Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Endüstri Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,

ç) Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre, Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi uyarınca, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının on katı olan en yüksek KPSS puanlı 150 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),

d) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmaması,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması,

g) Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması, gerekmektedir.

2-Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alımı BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş Sınavı için başvurular, 09 Kasım 2020 günü saat 08:30’dan, 18 Kasım 2020 günü saat 18:00’e kadar, Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) belirtilen bağlantı üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuruda ayrıca, HES kodu bilgisi başvuru esnasında kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı günler veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hâsıl olduğu takdirde yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanmadan önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenecektir.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAZILI SINAVA ÇAĞRI

Başkanlığa yapılan başvurular sınav kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Başkanlık adaylara ayrıca bildirim yapmayacaktır.

Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini Bakanlık resmi internet sayfasından alabileceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

4-YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Yazılı sınav, 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Başkanlık adaylara ayrıca bildirim yapmayacaktır.

5-YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmekte olup, sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.

Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu Maliyesi.

İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Güncel Ekonomik Sorunlar.

Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

Muhasebe: Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

Adaylar yazılı sınava, Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) yer alan bağlantı üzerinden bilgisayar çıktısı olarak alacakları fotoğraflı sınav giriş belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

6-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her sınav konu grubundan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alınması ve tüm sınav konu gruplarının ortalama notunun 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince atama yapılacak kadro sayısının dört katını (60 kişi) geçmemek üzere; yazılı sınavda başarı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihi, Bakanlık resmi internet sayfasından (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir. Başkanlık adaylara ayrıca bildirim yapmayacaktır.

7-SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda adaylar, Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca sınav kurulu tarafından değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.

8-GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN İLANI VE İTİRAZ

Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasından oluşur.

Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asıl, söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Giriş sınavını kazananlar Bakanlık resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir. Başkanlık adaylara ayrıca bildirim yapmayacaktır.

Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren on gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İletişim Bilgileri

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Adres: Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 A-Blok Kat:1-2 Çankaya / ANKARA

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr

e- posta: [email protected]

Telefon: 0 (312) 497 70 35-36

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir