Haber

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 Personel Alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 Personel Alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4.maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Kadrolar

GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN (Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)

UNVAN KODU | UNVANI | ADEDİ | ARANILAN NİTELİKLER

1
Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikeri) 3

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2
Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri) 10

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

3
Sağlık Teknikeri (Patoloji Teknikeri) 1

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri) 3
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

(Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

5
Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) 1

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

6
Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri) 1

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Not: 5 ve 6 kodlu pozisyonlara müracaat edecek adaylar Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hayvan Hastanesinde) görev yapacaklardır.

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde
yükleyeceklerdir.
3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2020/KPSS P93 puan türüne bakılarak değerlendirme
yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan
adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği
yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr /
www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.

Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların süresi içerisinde
atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi
halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz
web sayfasından (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak
başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri
feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir