Harran Üniversitesi 58 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Harran Üniversitesi 58 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 58 (Ellisekiz) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Kadroları

UNVANI
NİTELİK KODU
ADET
ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire
HM01
20
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire
HM02
10
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Hemşire
HM03
10
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire
HM04
8
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak.

Röntgen Teknisyeni
RT01
1
Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hastanelerin anjiyografi veya girişimsel radyoloji biriminde çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri
ST01
1
Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 2 (İki) yıl üniversite hastanelerinin kan bankası – kan transfüzyon biriminde çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri
ST02
2
Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz önlisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede çalışmış olmak.

Diğer Sağlık Personeli
DSP01
2
Yükseköğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknikerliği Önlisans programı mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanelerin Acil Servis biriminde çalışmış olmak.

Diğer Sağlık Personeli
DSP02
2
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli
DSP03
1
Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli
DSP04
1
Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak.

Harran Üniversitesi 58 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Şartlar

I) GENEL ŞARTLAR:

• 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
• 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte hastanelerden alınacak sağlık raporu ile tespit olunur.)
• Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

II) BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeleri öncelikle
www.harran.edu.tr adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formu ve dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için çalışma belgesi, askerlik belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

III) İSTENEN BELGELER

1) Online Başvuru Formu (www.harran.edu.tr web sayfamızdaki online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır.)
2) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu. (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek dilekçe ve başvuru
formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3) 2018 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
4) Mezuniyet Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.) (Atanmaya hak kazananlardan onaylı suret alınacaktır)
5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (Askerlik durum belgesi ilgili alana yüklenecektir.)
6) Kimlik Fotokopisi (İlgili alana yüklenecektir)
7) 1 Adet vesikalık fotoğraf (İlgili alana yüklenecektir)
8) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (belgeler online başvuru sistemindeki “çalışma belgesi” kısmına yüklenecektir. )

-Çalışma Belgesinin ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması, ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır) gerekmektedir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İlgili 2018 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT:
1) Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay
içerisinde fesh edilecektir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa
İletişim: 0 414 318 30 26 -30 88 ; 0414 318 30 00 Dahili :2057– 22 62 – 2411

Harran Üniversitesi 58 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Yorum yapın