11 Ağustos 2020 Salı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 Memur Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 Memur Alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 Memur Alım İlanı

Başvuru tarihi: 30 Ekim-4 Kasım 2019.

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan: VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI DUYURUSU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam aşağıda belirtildiği sınıf, unvan, derece ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

Kadro Sınıfı : Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Kadro Unvanı : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kadro Derecesi : 10 uncu dereceli 2 kadro, 9 uncu dereceli 3 kadro
KPSS Puan Türü : Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93, Ortaöğretim-KPSSP94
Kadro Sayısı : 5

Hakimler ve Savcılar Kurulu-Başvuru Yeri ve Şekli

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan 2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formunu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular 30/10/2019 tarihinde başlayıp, 04/11/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) itibarıyla sona erecektir.

Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı olan 25 (yirmibeş) aday arasına girenler Uygulama Sınavına (Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama Sınavı 09/11/2019 Cumartesi günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Uygulama Sınavında başarılı olanlar için 12/11/2019 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu-Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 04/11/2019 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul
mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve
kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip
bulunmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için
KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2-Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim
belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca
onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması
gerekmektedir);
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise
başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter
tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek
suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)
3- KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.

Diğer Hususlar

Adayların Kurulumuzun www.hsk.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2019 yılı 4/A
(Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek
ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri
gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Uygulama Sınavına
ve Sözlü Sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen
sözlü sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Uygulama Sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr
adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön
lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas
alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi
tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı olan 25
(yirmibeş) aday Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre
yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır.
Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün
içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler
kesinleşmiş sayılacaktır.
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları
taşıyan adaylar, Sözlü Sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda
gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir
bildirim yapılmayacaktır.

Uygulama Sınavı

Uygulama Sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla,
komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar
ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan bir
hafta önce Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara
yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine
uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir.
Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan
kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam
bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek
suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

Sözlü Sınav

Uygulama Sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak olup,
Sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda başarılı olanların; merkezi sınav(KPSS) puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 Memur Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.