Haber

Gaziantep Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Gaziantep Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Gaziantep Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN KODU
UNVANI
MEZUNİYET DURUMU
ADET
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER

DS01
Diğer Sağlık Personeli
ÖNLİSANS
1
KPSSP93
-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Fibromiyalji, Ekstremite Yaralanmalarında Egzersiz Stratejileri, Skolyozda Güncel Tedavi Yaklaşımları konularının en az birinde eğitim almış olmak ve belgelemek.

DS02
Diğer Sağlık Personeli
ÖNLİSANS
3
KPSSP93
-Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DS03
Diğer Sağlık Personeli
ÖNLİSANS
3
KPSSP93
-Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DS04
Diğer Sağlık Personeli
LİSANS
1
KPSSP3
-Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Radyoterapi fiziği, sağlık fiziği veya medikal fiziği üzerinde yüksek lisans yapmış olmak.

ST01
Sağlık Teknikeri
ÖNLİSANS
4
KPSSP93
-Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, Ambulans ve acil bakım teknikerliği, Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil bakım, İlk ve acil yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST02
Sağlık Teknikeri
ÖNLİSANS
1
KPSSP93
-Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST03
Sağlık Teknikeri
ÖNLİSANS
1
KPSSP93
-Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 4 (dört) yıllık odyometri deneyime sahip olmak ve belgelemek.

ST04
Sağlık Teknikeri
ÖNLİSANS
1
KPSSP93
-Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST05
Sağlık Teknikeri
ÖNLİSANS
1
KPSSP93
-Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Yenidoğan uygulayıcı eğitim belgesine sahip olmak ve belgelemek.
-VNG ile ABR testlerini kullanıyor olmak ve belgelemek.
-En az 4 (dört) yıllık odyometri deneyimine sahip olmak ve belgelemek.

ST06
Sağlık Teknikeri
ÖNLİSANS
1
KPSSP93
-Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, Ambulans ve acil bakım teknikerliği, Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil bakım, İlk ve acil yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
-Bir üniversite hastanesinin Acil servisinde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
-Sağlık bakanlığı onaylı, UMKE eğitimi almış olmak ve belgelemek.
-Sağlık bakanlığı onaylı, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer) eğitimi almış olmak ve belgelemek.

ST07
Sağlık Teknikeri
ÖNLİSANS
1
KPSSP93
-Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, Ambulans ve acil bakım teknikerliği, Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil bakım, İlk ve acil yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Bir üniversite hastanesinin Acil servisinde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
-Sağlık bakanlığı tarafından düzenlenen Temel modül eğitimi almış olmak ve belgelemek.
-Sağlık bakanlığı onaylı, İlk yardım ve (OED) Otomatik eksternal eğitimi almış olmak ve belgelemek.

RT01
Röntgen Teknisyeni
ÖNLİSANS
2

KPSSP93

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

RT02
Röntgen Teknisyeni
ÖNLİSANS
2
KPSSP93

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

-En az 4 (dört) yıllık anjio deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için ise 2020 KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
E- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Özel Şartlar
1 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2 – 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için ise KPSS P93) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) KPSS Sonuç Belgesi
2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.)
3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
4) Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5) Diploma veya Mezun Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310

Gaziantep Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir