Haber

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden,
4/B (Sözleşmeli Personel) alım ilanı
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 29 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN NO
UNVANI
CİNSİYET
ADET
KPSS PUAN TÜRÜ
AÇIKLAMALAR

S-1
Büro Personeli
Kadın veya Erkek
3
KPSS P3
(En az 60 puan almış olmak)
1-Yükseköğretim Kurumlarının lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 2-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-2
Büro Personeli
Kadın veya Erkek
2
KPSS P93
(En az 60 puan almış olmak)
1-Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans programlarının her hangi birinden mezun olmak. 2-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-3
Büro Personeli
Kadın veya Erkek
1
EKPSS P1
(En az 60 puan almış olmak)
1-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
2-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-4
Destek Personeli
Kadın
6
KPSS P94
(En az 60 puan almış olmak)
1-Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
2-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
3-Alınacak personel temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
4-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-5
Destek Personeli
Erkek
6
KPSS P94
(En az 60 puan almış olmak)
1-Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
2-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
3-Alınacak personel temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
4-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-6
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadın
3
KPSS P93
(En az 60 puan almış olmak)
1- İlgili Yüksekokulların Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma Güvenlik ve Asayişinin sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik Önlisans programlarının herhangi birinde mezun olmak.
2- Son Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kartına sahip olmak.
3-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
4-Son Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

S-7
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Erkek
8
KPSS P93
(En az 60 puan almış olmak)
1- İlgili Yüksekokulların Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma Güvenlik ve Asayişinin sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik Önlisans programlarının herhangi birinde mezun olmak.
2- Son Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kartına sahip olmak.
3-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
4-Son Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,

-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Yeri/Adresi:
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat
Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP

Başvuru Tarihleri:
1-Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.(Başlama: 01/11/2021-Bitiş: 15/11/2021 tarihi mesai bitimi)
2-Adaylar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.
3-Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge
4- Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)
9- S-6 ve S-7 ilan nolu kadrolar için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

*Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (Yedek aday kadro sayısı kadar belirlenecektir.) isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM :
Adres: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Beştepe Mah.
192090 Nolu Cad. 6/1 27010- Şahinbey/GAZİANTEP
Telefon: (0342)909 75 00 Dahili: 1602,1606 ,1607 ve 1608 Faks: (0850) 258 98 01
e-posta: [email protected]

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir