Haber

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON NO
POZİSYON
BÜTÇE
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
ADET

1
Hemşire
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P3
Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
95

2
Biyolog
(Viroloji)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P3

Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Üniversite Hastanelerinin Tıbbi Viroloji Laboratuvarlarında 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
-Belgelendirmek kaydıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş COVID-19 Laboratuvarlarında en az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
1

3
Biyolog
(Patoloji)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P3

Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelemek kaydı ile Hastanelerin Tıbbi Patoloji Laboratuvarlarında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
2

4
Biyolog
(İmmünoloji)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P3

Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelemek kaydı ile Hastanelerin İmmünoloji Laboratuvarlarında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
1

5
Biyolog
(Biyokimya)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P3
Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelemek kaydı ile Hastanelerin Biyokimya Laboratuvarlarında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
1

6
Laborant
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
7

7
Sağlık Teknikeri (Anestezi)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3

8
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
1

9
Sağlık Teknikeri (Pataloji)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1

10
Sağlık Teknikeri (Radyoloji)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1

11
Sağlık Teknikeri (Radyoloji-DSA)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Belgelemek kaydı ile hastanelerin radyoloji birimlerinde DSA (Dijital Çıkarma Anjiyografisi) alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
2

12
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun
olmak.

Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
1

13
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans
programından mezun olmak.
4

14
Destek Personeli (Hastabakıcı)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P94
-Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
-Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.(21.10.1986 ve üstü doğumlu olmak)
65

15
Destek Personeli (Temizlik Personeli)
ÖZEL BÜTÇE
KPSS/P94
-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
-Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.(21.10.1986 ve üstü doğumlu olmak)
10

16
Destek Personeli (Temizlik Personeli)
ÖZGELİR
KPSS/P94
-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
-Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.(21.10.1986 ve üstü doğumlu olmak)

MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.
5

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. Sadece Destek Personeli pozisyona başvuran adaylar mezuniyet belgesini veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca ÖZGELİR bütçesine müracaat edecek Destek Personeli MEB onaylı Hijyen Belgesini taratarak sisteme yükleyeceklerdir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi durumunda başvuru red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 21.10.2021 – 04.11.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Soru ve Sorunlar İçin: [email protected]

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir