You are currently viewing Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 Sözleşmeli Personel Alacak
Kamu Personeli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 Sözleşmeli Personel Alacak

  • Post author:
  • Post category:Haber
  • Reading time:8 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:20 Mart 2022

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 Sözleşmeli Personel Alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN’UN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 Sözleşmeli Personel Kadrolar

NİTELİK KODU
ÜNVANI
KPSS PUAN TÜRÜ
ÇALIŞTIRILACAĞI BİRİM / İŞ
KADRO SAYISI
ARANAN NİTELİKLER

D01
Destek Personeli
KPSS(P94)
Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerindeki Temizlik/ Basit Bakım / Isıtma işlerinde çalışmak üzere.
44
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engel durumu bulunmamak.

D02
Destek Personeli
KPSS(P94)
Eskişehir Meslek Yüksekokulunun Temizlik/ Basit Bakım / Isıtma işlerinde çalışmak üzere.
1
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engel durumu bulunmamak.

D03
Destek Personeli
KPSS(P94)
Mahmudiye Meslek Yüksekokulunun Temizlik / Basit Bakım / Isıtma işlerinde çalışmak üzere.
2
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engel durumu bulunmamak.

D04
Destek Personeli
KPSS(P94)
Sivrihisar Meslek Yüksekokulunun Temizlik / Basit Bakım / Isıtma işlerinde çalışmak üzere.
1
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engel durumu bulunmamak.

D05
Destek Personeli
(Erkek)
KPSS(P94)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Çöp Toplama hizmetlerinde çalışmak üzere.
4
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Çöp Toplama görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engel durumu bulunmamak.

D06
Destek Personeli
KPSS(P94)
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Hasta Bakım işlerinde çalışmak üzere.
25
Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanı engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. Vardiyalı çalışmasına engel bir durum bulunmamak. Hasta Bakım işlerini yapmasına mani olacak engel durumu bulunmamak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B- (Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

C- Askerlik Durumu itibariyle; 1- Askerlikle ilgisi bulunmamak, 2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. 3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya atamaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin sağlık raporu istenecektir).

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
3- 2020 KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.
Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın