İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Erciyes Üniversitesi 56 Sağlık Personeli Alacak

Erciyes Üniversitesi 56 Sağlık Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Erciyes Üniversitesi 56 Sağlık Personeli Alacak

Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754   sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) bendine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSSP3  puanı  ve  ön  lisans  mezunları  için  2020 KPSS   (B)   grubu   KPSSP93   puanı   esas   alınmak   suretiyle   Üniversitemiz   Rektörlüğü   bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

UNVANI | ADEDİ | BÜTÇESİ | ARANILAN NİTELİKLER

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 01

18 ÖZEL

*Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans bölümü mezun olmak,
*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 02

18 ÖZEL

*Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik alanından mezun olmak. (Diplomasında hemşire unvanı kazanmış olmak)
*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

FİZYOTERAPİST
BAŞVURU KODU: 03

2 ÖZEL

*Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

DİYETİSYEN
BAŞVURU KODU: 04

2 ÖZEL

*Yükseköğretim kurumlarının Beslenme Diyetetik Lisans Bölümü mezunu olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

PSİKOLOG
BAŞVURU KODU: 05

3 ÖZEL

*Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ (Radyoterapi Teknikeri)

BAŞVURU KODU: 06

3 ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ (Odyometri Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 07

1 ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının Odyometri önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ (Diyaliz Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 08

2 ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ (Ameliyathane Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 09

1 ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının ameliyathane hizmetleri önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ (Radyoloji Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 10

3 ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ (Aneztesi Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 11

1 ÖZEL

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. (Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.).

SAĞLIK TEKNİKERİ (Laborant ve Veteriner Sağlık)
BAŞVURU KODU: 12

1 ÖZEL

Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programından mezun olmak. (Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.).

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Laboratuar Teknikeri)
BAŞVURU KODU: 13

1 ÖZEL

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
(İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Sağlık Personeli BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

1-  Başvuracak  adaylarda  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesinde  belirtilen  aşağıdaki  genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e)  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53.  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
g)  53.  madde  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı  yapmasına  engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  genel  şartlar  ile  tabloda  belirtilen  özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan,  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
b)  Başvuracak  adaylarda  ilgili  KPSS  puanları  esas  alınarak  sıralama  yapılacaktır.  2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
c)  Ortaöğretim  mezunları  için  2018  KPSS  (B)  grubu  KPSSP94  puanı  esas  alınacaktır. (İlanın  Resmî  Gazete’de  yayımlanması  akabinde  2020  KPSS  Ortaöğretim  Sınav  sonuçlarının açıklanması  halinde,  adaylar  sadece  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSSP94  puanı  ile  başvuruda bulunacaktır.)

d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
e) Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.
f)  Hastanelerin  7/24  kesintisiz  hizmet  sunma  zaruriyeti  nedeniyle,  istihdam  edilecek kişilerin   nöbet   usulü   çalışma   planları   ile   gece   nöbeti   tutmasında   veya   gece   vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

g)  Resmi  kurum  ve  kuruluşlarda  daha  önceden  sözleşmeli  olarak  istihdam  edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
h)  Resmi  kurum  ve  kuruluşlarda  daha  önceden  sözleşmeli  olarak  istihdam  edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar  ilanın  gazetede  yayımlandığı  günü  izleyen  15  gün  içinde  (mesai  bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.
4-B   İş   Talep   Formu   örneği   Erciyes   Üniversitesi   Personel   Daire   Başkanlığı   web sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5)   temin edilecektir.

Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup,  istenilen  belgeler  eksiksiz  olarak  teslim  edilecektir.  Eksik  belge  ile yapılan  başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT:  Ülkemizde  de  görülmekte  olan  COVID-19  pandemisi  nedeniyle  halk  sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak  olup,  eksik  belge  ile  başvuru  yapılmamalıdır.  İlan  şartlarına  uygun  olmayan başvurular   geçersiz   sayılacaktır.   Postadaki   gecikmeler   ve   ilanda   belirtilen   süreler   içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan  Baytop  Sokak  No:1,  38280  Talas/KAYSERİ”  adresine  iletilecek  olup,  eksik  belge  ile yapılan    başvurular    geçersiz    sayılacaktır.    Posta    ile    yapılan    başvurularda    yaşanabilecek gecikmelerden    Rektörlüğümüz    sorumlu    tutulamayacak    olup,    başvuru    süresi    içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru  için  istenilen  belgelerin  asılları  istenilmeyecek  olup,  adaylar  atamaya  hak kazandığı  takdirde  evrak  aslı  (geri  iade  edilmek  üzere)  veya  noter  tasdikli  örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.

Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  1  (bir)  tanesine  müracaat  edebilecektir.  Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan  hakkında  Erciyes  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı’ndan,  0  (352)  207  66  66 nolu telefonun 10604 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;

  • İsim Listesi,
  • İşe Başlamaları İçin İstenilen Evrak Listesi,
  • Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;

Başvuru  süresinin  bitimi  itibariyle  en  geç  7  (yedi)  iş  günü  içerisinde  Üniversitemiz https://www.erciyes.edu.tr/  web  adresi  ve/veya  hastanelerimizin  http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ web adresi Duyurular kısmında ilan edilecektir.

Aynı  adaya  ait  geçerlilik  süresi  bitmeyen  sınavlardan  alınan  en  yüksek  KPSS  puanı dikkate alınacaktır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana,  bunun  aynı  olması  halinde  yaşı  büyük olana,  her ikisinin  de aynı  olması  durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.

İlan edilen kadro adedinin 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, işe başlama başvurusu  yapmaması  veya aranılan  şartları  taşımadığı  tespit  edilmesi  durumunda,  asil aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
2-  Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (P3)  puan  grubu  Sınav  Sonuç  Belgesi.  (Barkotlu İnternet  Çıktısı  veya Fotokopisi) Önlisans mezunları  için  2020  KPSS  (P93) puanı  Sınav Sonuç Belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2018 (P94) puan grubu Sınav Sonuç Belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) 5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
6- İş Talep Formu https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5 adresinden temin edilecektir.

Erciyes Üniversitesi 56 Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir