Ekonomi ve Para

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ 3 PİLOT ALINACAK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ 3 PİLOT ALINACAK 2018 – 3. DÖNEM Havacılık Dairesi Başkanlığına 3 (üç) Uçak Pilot alımı.

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 3 (üç) Uçak Pilotu alınacaktır.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
d) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
e) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1 inci maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen şartları taşımak,
3. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
4. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
2
3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar;
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli
sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan
sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) Pilotluk Lisansı belgesi,
e) www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı
form, (2 nüsha olarak doldurulacak olan formun bir nüshası başvuru yapılan birime teslim edilecek ve
diğer nüshası adayda kalacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar
gelirken yanında getirecektir.)
f) Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri ve
mevcutsa son sağlık raporu örneği, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1 inci pilotluk belgeleri,
her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri
ve havacılıkla ilgili kişisel tüm belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların başvuru yerlerinde
gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınava gelirken aday yanında getirecektir.
Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.) ile
birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne
bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 25 /09/2018 – 02/10/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE
KONULARI
Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve tarihleri
www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir
5) KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesinin oluşturulmasında adaylar, sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları
puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday listesi belirlenecektir. Ayrıca, asıl aday sayısı
kadar yedek aday da belirlenebilecektir.
3
6) SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel
Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim
tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenerek sonuç adaya yazılı olarak
bildirilecektir.
7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b)Yerleştirilmeleri yapılan adayların, sağlık şartlarını Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın
(ICAO) Annex1’deki ve JAR FCL-3’deki ticari pilot şartlarına uygun olması ile güvenlik soruşturması
ve arşiv araştırmalarının sonucunun olumlu olmasına müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları
yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin
atamaları iptal edilecektir.
ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi
içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
d) Yedek aday belirlenmesi durumunda, süresi içerisinde başvurmayan veya istenilen belgeleri
ibraz etmeyen adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılacaktır.
NOT: Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu www.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.
İLAN OLUNUR.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ UÇAK PİLOTU OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

Alım Türü

657 sayılı
DMK
4-B md.

Unvanı

Pilot
(Sözleşmeli)

Alınacak Birim

Havacılık Dairesi
Başkanlığı

Top.
Sayı

3

Cinsiyet

E/K

Genel Şartlar

Pilot Lisansına Sahip Olmak.

Teknik Özellikler

1-Genel toplam uçuşu olarak minimum
2000 saat sabit kanat uçuşu bulunmak.
2-Pilot olarak minimum 1000 saat çift
motor sabit kanat uçuşu bulunmak.
3-Jet Motorlu Uçaklarda intibakı
bulunmak.

Sağlık Şartları

Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık
Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1’ deki ve JAR
FCL-3’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak.
(Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR
sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden
kendi imkânları ile temin edeceklerdir. (Sözlü
ve /veya uygulamalı sınava girme ye hak
kazanan adaylar sınava gelirken yanında
getirmesi gerekmektedir.)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ 3 PİLOT ALINACAK.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir