İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Elektrik Üretim Şirketi 10 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Elektrik Üretim Şirketi 10 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Elektrik Üretim Şirketi 10 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 8. derecede 10 Müfettiş Yardımcısı alımı için EÜAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi I – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır).
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı olan genel şartları taşımak.
(3) 01/01/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).
(4) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.

(5) Erkek adaylar için yazılı sınav tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak.
(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
(7) EÜAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.
(8) Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “II-SINAV BAŞVURUSU” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi II – SINAV BAŞVURUSU

(1) Giriş sınavına katılmak için başvurular 14/01/2020 tarihinde başlayacak olup, 03/02/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
(2) Başvurular, EÜAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.euas.gov.tr) yayınlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte “EÜAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2/F-1 KLMN Blok Kat:5 Oda no: 515 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir.
(3) Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

III – BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

(1) Başvuru Formu (www.euas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Adaylara yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen adrese yapılacaktır).
(2) KPSS Sonuç Belgesi.
(3) Başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.
(4) Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin ya da ilgili merci tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin; aslı veya noterden onaylı sureti (Söz konusu belgelerin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde, sureti EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir). E-Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim Mezun Belgesi” de geçerli kabul edilecektir.

(5) Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IV – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

(1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 10/02/2020 tarihinde www.euas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
(2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Adaylık Belgeleri”, www.euas.gov.tr internet adresinde belirtilecek olan, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün (ANKÜSEM) internet sitesi bağlantı adresinden 26/02/2020-07/03/2020 tarihleri arasında indirilebilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, bu belgelerini yazılı sınav tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir. (3) Adaylar giriş sınavına, ANKÜSEM’in internet sitesi bağlantı adresinden çıktısı alınan fotoğraflı “Adaylık Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaporttan herhangi birini sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir. Sınav salonlarına hesap makinesi, data bank veya hafıza niteliği olan hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aygıtlar alınmayacaktır.

V – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

(1) Hukuk;
a) Anayasa,
b) Ceza Hukuku (Ceza Kanununun “Genel Hükümler” başlıklı 1’inci Kitabı; 2’nci Kitap 2’nci Kısım 10’uncu Bölüm “Malvarlığına Karşı Suçlar”; 2’nci Kitap 3’üncü Kısım 4’üncü Bölüm “Kamu Güvenine Karşı Suçlar”; 2’nci Kitap 4’üncü Kısım 1’inci Bölüm “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar”),
c) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
ç) Borçlar Hukuku (Borçlar Kanununun “Genel Hükümler” kısmı ile Kira, Hizmet, Eser, Kefalet Sözleşmeleri),
d) Ticaret Hukuku (Ticaret Kanununun “Başlangıç” kısmı ile “Ticari İşletme” başlıklı 1’inci ve “Kıymetli Evrak” başlıklı 3’üncü kitapları),
e) İş Hukuku.

(2) İktisat;
İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

(3) Maliye;
Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

(4) Muhasebe, Matematik;
a) Genel muhasebe,
b) Bilanço analizi ve teknikleri,
c) Ticari hesap ve istatistik.

(5) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

VI – YAZILI SINAVIN TARİHİ VE YERİ

(1) Yazılı Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (ANKÜSEM) 07/03/2020 Cumartesi günü 10:00 – 13.00 saatleri arasında (180 dakika) tek oturum halinde, Ankara’da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
(2) Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer “Adaylık Belgesinde” belirtilecektir.

VII – SINAVIN ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV SONUCUNA İTİRAZ

(1) Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.
(2) Yazılı sınav, sadece bir doğru cevap seçeneği olan çoktan seçmeli (5 seçenekli) test usulünde yapılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
(3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 puandır.
(5) Yazılı sınavda, her bir sınav konu grubundan 25’er adet olmak üzere toplam 125 adet soru sorulacaktır.

(6) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil sınavının 50’den, diğer sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir. Sözlü sınava, başarılı sayılan adaylar arasından en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 20 aday çağrılacaktır.
(7) Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 20’nci aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(8) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, www.euas.gov.tr internet adresinden ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.


(9) Sözlü sınav, yazılı sınav konu gruplarından yapılır. Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile adayların zekâ, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

(10) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 puandan az olmaması şarttır.
(11) Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.
(12) Giriş sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa (başarı gösterenlerin sayısı 10 kişiden fazla olursa) giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(13) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapacaklardır. Bu süre bittikten sonra gelen itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar 5 iş günü içinde değerlendirilip ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilanından, sözlü sınava itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
(15) Giriş sınavını kazanan adayların listesi www.euas.gov.tr internet adresinden ilan edilir ve ayrıca kendilerine gerekli tebligat yapılır.
(16) Sınavla ilgili olarak (0312) 213 51 87 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU İÇİN kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adresine bakınız.

Elektrik Üretim Şirketi 10 Müfettiş Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir