İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alacak

Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alacak

Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alım İlanı

EDİRNE BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Kadrolar

Kadro Unvanı
Hizmet Sınıfı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Niteliği
Cinsiyet
KPSS Puan Türü
KPSS Puanı

İtfaiye Eri
GİH
10
3
Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek
P3 En az 60 puan

İtfaiye Eri
GİH
10
3
Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın
P93 En az 60 puan

İtfaiye Eri
GİH
10
3
Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek
P93 En az 60 puan

İtfaiye Eri
GİH
10
4
Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise ve Dengi Okul) mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek
P94 En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Edirne Belediye Başkanlığında münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak. b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.edirne.bel.tr/ adresinde bulunan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) d) 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı. e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı, g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, ğ) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. b) Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 07/05/2021 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı https://www.edirne.bel.tr/ web sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.
Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
c) Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve uygulamalı sınav:
Sözlü sınav 20/05/2021 tarihinde uygulamalı sınav ise 21/05/2021 tarihinde; İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7-SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav: 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme: sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı: Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu: sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinde ilanından itibaren, yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir