İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Dicle Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Dicle Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
ADET
BAŞVURU ŞARTLARI

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (ANDROLOG)
1
1) Lisans mezunu olmak.
2) Androloji konusunda 3 yıl tecrübeli olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (EMBRİYOLOG)
1
1) Lisans mezunu olmak.
2) Yardımcı Üreme Yöntemleri alanında sertifika sahibi olmak
3) Tüp Bebek Merkezinde alanında 3 yıl çalışmış olmak

ECZACI
1
1-Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

HEMŞİRE
5
1-Hemşirelik Lisans mezunu olmak
2-2018 KPSS (P3) Puan Türünden en az 75 ve üzeri puan almış olmak.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Erkekler için; askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfına alınmış olmak,
4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
5- İlanda belirtilen şartları taşımak.

6- Lisans Mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
9- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

10- Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel
başvuruda bulunamaz.
11- Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS şartı aranmamakta olup, kadro sayısından fazla başvuru
olması halinde adaylar arasında sözlü sınav yapılacaktır. Kazanan adaylar sözlü sınavı puan sırasına
göre belirlenecektir.
12- Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği
kesilenler veya sözleşmesi fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
13- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ VE ZAMANI

Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat
alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1-Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinden temin
edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları
gerekmektedir.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet çıktısı
kabul edilecektir.)
4-Lisans Mezunları için 2018 yılı KPSS (P3) sonuç belgesi.
5-Aranılan mesleki deneyime ait hizmet belgesinin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış olması
6-Plastik dosya.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2018 KPSS (P3)
grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe
başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle
en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv
araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Üniversite
Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tlf: 0 412 241 10 15-2320-5182-5136
İlan Başvuru Tarihi: 08.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 22.10.2019

Dicle Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir