Haber

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alımı Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak  üzere  iki  aşamada  yapılacak  giriş sınavı  ile bir önceki  sınavda doldurulamayan  kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 30 (otuz) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

ALAN/BÖLÜM | ADET

  • Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 10
  • Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5
  • Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8
  • Mühendislik alanında, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4
  • Mühendislik alanında, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3

2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alımı Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  yer  alan  genel  şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve   işletme   fakülteleri   veya   bölümleri,   hukuk   fakültesi   ve   mühendislik   alanında   elektrik- elektronik,   elektronik,   elektronik   ve   haberleşme,   endüstri,   telekomünikasyon   ve   bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c)   2021  yılının   Ocak  ayının  birinci   günü  itibarıyla  35  yaşını   doldurmamış   olmak (01/01/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2019 ve 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),  alanlara  göre  aşağıda  belirtilen  puan  türlerinin  herhangi  birinden  en  az  70  puan  almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

-Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile 

-Sosyal  Bilimler  alanında,  KPSSP3  veya  KPSSP48  puan  türlerinin  herhangi  birinden aldığı puan ile,
-Mühendislik  alanlarında,  KPSSP2  veya  KPSSP3  puan  türlerinin  herhangi  birinden aldığı puan ile  başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.

Adayların  başvurdukları  alanda  belirtilen  iki  KPSS  puan  türünden  yüksek  olana  göre sıralama yapılacaktır. Alanlar  itibariyle  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  adaylar  da  giriş  sınavına girmeye hak kazanır.

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş  sınavına  katılmak  isteyen  adayların  öncelikle  kariyer.btk.gov.tr  adresinde  yer  alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Adayların;
a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (e-devlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),
c) KPSS sonuç belgesi ile  başvurularını  10  –  19  Şubat  2021  tarihleri  arasında  mesai  saatleri  içinde  Kurumun merkez  teşkilatının  bulunduğu  Eskişehir  Yolu  10.  Km.  No:  276  Çankaya/ANKARA  adresine şahsen  ya  da  posta  ile  yapmaları  gerekir.  Posta  ile  yapılan  başvurularda,  istenilen  belgelerin Kuruma  en   geç  son  başvuru  tarihi  mesai  saati  bitimine  kadar  ulaşması  şarttır.  Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru   esnasında,   adaylardan   istenen   belgelerin   asılları   ibraz   edilmek   kaydı   ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. Posta  ile  başvuru  yapacak  adaylar,  belgelerin  noter  onaylı  suretleri  veya  asılları  ile başvuruda  bulunabilirler.  Adayların  belgelerin  asıllarını  talep  etmeleri  halinde,  ilgili  evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

4. Sınav ve Değerlendirme

Yazılı  sınava  katılacak  adaylar  Kurumun  resmi  internet  sitesinde  ilan  edilir.  İlanda  yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 27 – 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla  yapılacak  sıralamada,  atama  yapılacak  boş  kadro  sayısının  4  katı  aday  başarılı  kabul edilerek  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanacaktır.  Alanlar  itibarıyla  son  sıradaki  adaylarla  aynı puana  sahip  olan  adaylar  da  sözlü  sınava  davet  edilecektir.  Sözlü  sınava  katılacak  adaylar Kurumun  resmi  internet  sitesinde  ilan  edilir.  Bunlara  ayrıca  elektronik  posta  veya  kısa  mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Fotoğraflı özgeçmiş,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  bir  durumu  bulunmadığına  dair  yazılı beyan İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
Adayların  yazılı  ve  sözlü  sınavlarda  başarılı  olabilmeleri  için  en  az  70  puan  almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak  adayların   giriş   sınavı   puanı   ve  başvuru   alanları   itibarıyla   başarı   sırası   belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı  olmak  kaydıyla  öğrenim  alanları  itibarıyla  boş  kadro  sayısının  en  fazla  yarısı  kadar  da yedek aday belirlenir.

Sınav   sonuçları   ve   başarılı   olan   adaylardan   atama   için   istenecek   gerekli   belgeler, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

5. Sınav Konuları

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare  Hukuku,  Borçlar  Hukuku  (Genel  Esaslar),  Medeni  Hukuk  (Başlangıç  Hükümleri,  Şahsın Hukuku),  Ticaret  Hukuku  (Ticari  İşletme,  Şirketler  Hukuku  ve  Kıymetli  Evrak  Hukuku),  Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

Sosyal  bilimler  alanında;  Genel  Kültür  ve  Genel  Yetenek,  Anayasa  Hukuku  ve  T.C. Anayasası,   İdare   Hukuku,   Borçlar   Hukuku   (Genel   Esaslar),   Medeni   Hukuk   (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),  Ceza  Hukuku,  Uluslararası  Hukuk,  Elektronik  Haberleşme  Hukuku,  Makro  İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe  ve  Türk  Vergi  Sistemi,  Genel  Muhasebe,  Tek  Düzen  Muhasebe  Sistemi,  Bütçeleme  ve Mali Tablolar Analizi konularından,

Bilgisayar   Mühendisliği   alanında;   Genel   Kültür   ve   Genel   Yetenek,   Bilgisayar
Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi   Güvenliği,   İşletim   Sistemleri,   Yazılım   Mühendisliği,   Matematik   ve   Mühendislik Uygulamaları,   Genel   İstatistik,   Olasılık   Hesapları,   Sayısal   Mantık   Tasarımı   ve   Bilgisayar Mimarisi konularından,

Elektronik,    Elektrik-Elektronik,    Elektronik    ve    Haberleşme,    Telekomünikasyon
Mühendisliği alanında;
Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri   Yapıları   ve   Algoritmalar,   İnternet   ve   Bilgi   Güvenliği,   Matematik   ve   Mühendislik Uygulamaları,  Sayısal  Mantık  Tasarımı,  Sinyaller  ve  Sistemler,  Haberleşme,  Mikro  İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından,

Endüstri    Mühendisliği    alanında; Genel    Kültür    ve    Genel    Yetenek,    Doğrusal
Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Yönetimi ve Analizi, Temel Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, Üretim/Hizmet  Planlama  ve  Yönetimi, Kalite  Planlama  ve  Kontrol,  Matematik  ve  Mühendislik Uygulamaları, Karar Verme, Mühendislik Ekonomisi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Sistem Analizi ve  Tasarımı,  Süreç  Yönetimi,  İnsan  Kaynakları  Yönetimi,  Genel  İstatistik,  Olasılık  Hesapları,
Sayısal Mantık Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından oluşacaktır.

6. Diğer Hususlar

Sınava   katılma   şartlarını   taşımadığı   daha   sonra   tespit   edilenler   sınava   alınmazlar.
Bunlardan  sınava  girmiş  olanların  sınavları  geçersiz  sayılır,  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal edilir.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet  Başsavcılığına  suç  duyurusunda  bulunulur.  Bu  şekilde  Kurumu  yanıltanlar  kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir. Adayların  sınav  esnasında  nüfus  cüzdanı,  sürücü  belgesi  ya  da  pasaport  bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Sınav  sürecine  ilişkin  gerekli  bilgilendirmeler  ve  ilanlar  Kurumun  resmi  internet  sitesi üzerinden  (www.btk.gov.tr)  yapılacaktır.  Adayların  sınava  ilişkin  gelişmeleri  Kurumun  resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir